All posts by admin

08Apr/20

แต่งตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน อ้างถึงประกาศของบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อให้งานสามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายในกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร รวมถึงเพื่อให้การดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่าย จึงขอประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืนจากฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นไปตาม 7 หัวข้อหลักของมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000:2010; Social Responsibility) โดยในแต่ละฝ่ายจะมีผู้จัดการฝ่ายเป็นผู้รับผิดชอบ ในกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งมีกิจจำเป็น บุคคลอันดับรองมาจะเป็นตัวแทนในการประสานงานในการจัดการแทน ซึ่งประกอบด้วย คณะทำงานฯRead More…

24Mar/20

แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการวอเตอร์ฟุตพริ้นท์

คำสั่ง บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ คณะทำงานจัดทำวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ 1. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะทำงาน 2. นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ รองประธานคณะทำงาน 3. นายสังเวียน มีทอง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ คณะทำงาน 4. นางสาวศรุดา ชิตเชื้อ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน คณะทำงาน 5. นางสาวสิริลักษณ์Read More…

24Mar/20

แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์

คำสั่ง บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อปกป้องระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน รวมถึงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจแนวคิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ ในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การติดตามตรวจสอบ การรายงานผล การทวนสอบ การปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสากล   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทางบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และลดก๊าซเรือนกระจก ดังนี้   คณะกรรมการกำกับและติดตามRead More…

03Feb/20

นโยบายการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและบริการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน นำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่ธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน จึงขอประกาศนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดการความเสี่ยงและความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต การปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจริยธรรมธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับขนาดของธรุกิจ ได้แก่ เม็ดพลาสติก พลังงานRead More…

03Feb/20

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและบริการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร มุ่งมั่นในการป้องกัน และลดมลภาวะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจปกติ รวมถึงการความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปกป้องระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมกิจกรรมคาร์บอนต่ำ ซึ่งเรื่องดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน จึงขอประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ มุ่งมั่นในการปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จำเป็น และข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และดำรงรักษาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยการควบคุม ป้องกันRead More…

03Feb/20

นโยบายการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและบริการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร มุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการสูญเสียพร้อมทั้งตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ทุกกิจกรรมและทุกกระบวนการของบริษัทฯ ในการอนุรักษ์การใช้พลังงานจากการดำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน จึงขอประกาศนโยบายพลังงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จำเป็น และข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และดำรงรักษาระบบบริหารจัดการพลังงานไว้ ใช้เทคโนโลยีการผลิต ทรัพยากรการผลิต พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สากลยอมรับ โดยการนำกลยุทธ์ 4Rs ได้แก่Read More…

29Jun/19

นโนบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว | Green Office Policy

นโนบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านสำนักงานสีเขียวให้แก่บุคคลากรในส่วนสำนักงาน ซึ่ง เรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน จึงขอประกาศ นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ ร่วมกันปฏิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมและเกณฑ์ต่างๆ ในการเป็นสำนักงานสีเขียวตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริม  คุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมในการควบคุมการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรต่างๆ ของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงส่งเสริมการ หมุนเวียนการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในการลดและควบคุมของเสียให้เกิดน้อยที่สุด และป้องกันการปล่อยขยะของเสียและRead More…

27Sep/18

กิจกรรม Pitching และออกบูธนิทรรศการพบนักลงทุนของ Social Enterprise (SE)

สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้รับเกียรติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ให้เป็นเจ้าภาพร่วมในงาน “SET Social Impact Gym 2018” กิจกรรม Pitching และออกบูธนิทรรศการพบนักลงทุนของ Social Enterprise (SE) จำนวน 19 บริษัท ที่ผ่านการฝึกฝนและอบรมโดยคณะผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลอดระยะเวลา 4 เดือนที่ผ่านมา ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

07Sep/18

สานพลัง…พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย

สมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ร่วมกับ : สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และบริษัท อาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ลงพื้นที่ที่ “โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า” เพื่อแจกจ่ายสมุดบันทึกการรักษา (Survivor Planner) ให้ผู้ป่วยมะเร็งในโครงการ “สานพลัง…พลิกชีวิตผู้ป่วยมะเร็ง 13,000 ราย” การลงพื้นที่บ่ายวันนี้เป็นการลงพื้นที่ครั้งที่ 13 และเป็น “ครั้งสุดท้าย” ก่อนปิดโครงการโดยสมบูรณ์

FPI ได้รับรางวัล Prime Minister Award 2018

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

ได้รับรางวัล Prime Minister Award 2018 ประเภทรางวัล ผู้ส่งออกยอดเยี่ยม Best Exporter
และ รางวัล ตราสินค้าไทย ยอดเยี่ยม Best Thai Brand ประจำปี 2018 จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยมี คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และคุณนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ ขึ้นรับมอบรางวัลดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

FPI ผ่านการประเมิน Water footprint

ประเทศไทยเป็นประเทศเเรกที่มีศักยภาพในการประเมินwater footprint ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้โดย

  1. FPI เป็น1 ใน15 อุตสาหกรรมนำร่องของประเทศไทยที่รับรอง Water Footprint ตาม ISO 14046
  2. FPI เป็นต้นแบบอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ ที่ได้จัดทำข้อกำหนดเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์ (PCRs) สำหรับให้บริษัทในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อื่นๆทำตาม
  3. FPI และ CP ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนโรงงานต้นแบบจาก 15 บริษัทในการขึ้นเสวนาร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน Water Footprint

04Oct/17

นโยบาย การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นโยบาย การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนยานยนต์ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการทำงาน โดยถือว่าระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็น สิ่งสำคัญและจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของบริษัทฯและบุคคลภายนอก ประกอบกิจการต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งในบริเวณที่ทำงานและสภาพแวดล้อมข้างเคียง จึงกำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติ จัดเตรียม ตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นกับการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความปลอดภัยRead More…

สัมภาษณ์รายการ Money Shot : FPI รุกธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล เผยแพร่เมื่อ 18 ธ.ค. 2015

สัมภาษณ์ : คุณสมพล ธนาดำรงศักดิ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (FPI)
เรื่อง : FPI พร้อมลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล
ดำเนินรายการโดย คุณยุทธนา กระบวนแสง

Credit : Yutcareyou Radio
URL Link: https://www.youtube.com/watch?v=1pPUIaUK2yo&sns