นโยบาย การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นโยบาย การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนยานยนต์ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการทำงาน โดยถือว่าระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็น สิ่งสำคัญและจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของบริษัทฯและบุคคลภายนอก ประกอบกิจการต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งในบริเวณที่ทำงานและสภาพแวดล้อมข้างเคียง จึงกำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

 1. บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติ จัดเตรียม ตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นกับการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความปลอดภัย
 2. บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิผล
 3. บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการป้องกันอันตรายที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และผลกระทบที่ อาจจะเกิดกับสภาพแวดล้อม อันเนื่องมาจากการทำงานหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยจะพัฒนา และปรับปรุง แก้ไขอย่างต่อเนื่อง
 4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการจัดการฝึกอบรมและสร้างจิตสำนึกในการที่จะปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 5. มุ่งมั่นที่จะลดสถิติการประสบอันตราย ของพนักงาน ลดมลพิษทางอากาศ / น้ำเสีย ขยะอุตสาหกรรม รวมถึงมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการทำงาน
 6. ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆของทางราชการและเอกชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมทั้ง การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 7. ทบทวนปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การเอาใจใส่ในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนโดยผู้บริหารพร้อมให้การ สนับสนุนและพร้อมที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะชน

ประกาศ ณ. วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

(นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

Fortune Parts Industry Public Company Limited (FPI) uses cookies to provide you with a better browsing experience. Detailed information on the use of cookies on this site นโยบายความเป็นส่วนตัว and how you can manage them, ตั้งค่า is provided in our Privacy and Cookies Policy.

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose to set cookies by turning on/off each type of cookie according to your needs, except for the necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • การเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์

  Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีเพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกการตั้งค่า