นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและบริการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมในการปกป้อง รับรอง และคุ้มครองต่อหลักการสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ หลักการชี้นำของสหประชาชาติว่าด้วยการดำเนินธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อพนักงาน คู่ค้า ผู้รับจ้างช่วง และผู้ส่งมอบทั่วทั้งองค์กร บนพื้นฐานการตระหนักถึงคนทุกคนต่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรีในตนเองอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจและจรรยาบรรณของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน จึงขอประกาศนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันทั่วทั้งองค์กร ดังนี้

 1. มุ่งมั่นในการปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยบูรณาการเข้ากับกระบวนการสรรหา กระบวนการพัฒนา กระบวนการรักษาทรัพยากรบุคคลและกระบวนการจัดซื้อจัดหาสินค้าอย่างมีความรับผิดชอบ รวมถึงสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จำเป็น และข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และดำรงรักษาระบบการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญของบริษัทฯ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าในการป้องกันการฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนในรูปแบบใดๆ รวมถึงจะบรรเทาผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจผ่านการประเมินความเสี่ยงและแนวทางการบรรเทาผลกระทบอย่างเหมาะสมให้มีผลกระทบน้อยที่สุด
 2. สนับสนุนให้มีการรายงานและรับข้อร้องรียนการฝ่าฝืนสิทธิมนุษยชนจากพนักงานและบุคคคลภายนอกผ่านระบบรับข้อร้องเรียน โดยบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดนโยบายฉบับนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการว่าจ้างแรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ การเลือกปฏิบัติ การกลั่นแกล้ง และการคุกคาม บุคคลนั้นจะต้องระวังโทษตามกฎหมายและระเบียบในท้องถิ่น
 3. ส่งเสริมให้พนักงาน คู่ค้า ผู้รับจ้างช่วงและผู้ส่งมอบที่สำคัญเคารพต่อสทธิมนุษยชนตามกฎหมาย ไม่ยอมรับการใช้แรงงานเด็กอย่างผิดกฎหมาย การใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานขัดหนี้ การเลือกปฏิบัติและการคุกคามในทุกรูปแบบอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางอุดมการณ์ เชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ รสนิยมทางเพศ ภูมิลำเนา อายุ ความทุพพลภาพ ระดับการศึกษา ความคิดเห็นทางการเมือง การรวมกลุ่มแสดงความคิดเห็น สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม หรือสถานภาพอื่นใดที่ถือเป็นสิทธิมนุษยชนทั้งหมดที่มีผลบังคับใช้ภายในประเทศและหลักการสําคัญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ รวมถึงส่งเสริมให้้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นได้
 4. สื่อสาร รณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกต่อผู้มีส่วนได้เสียร่วมรับผิดชอบผลกระทบที่มีต่อสิทธิมนุษยชนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในที่ทํางาน และความเสี่ยงต่อด้านสิทธิมนุษยชนอื่น เช่น การจ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชั่น การดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก ชุมชน สังคมรอบข้าง หรือการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อการดำเนินชีวิตตาม
  ปกติสุขของผู้มีส่วนได้เสีย
 5. กำหนดวัตถุประสงค์, กลยุทธ์, แผนงานและเป้าหมายในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยดำเนินการติดตาม ทบทวนการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และสร้างวัฒนธรรมองค์กรการเคารพสิทธิมนุษยชน

พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ รวมถึงคู่ค้า ผู้รับจ้างช่วง และผู้ส่งมอบจะต้องปฏิบัติตามนโยบายสิทธิมนุษยชนของบริษัทอย่างเคร่งครัดในการนำนโยบายนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินงาน

 ประกาศ ณ วันที่  9  มกราคม 2563

(นายสมพล  ธนาดำรงศักดิ์)

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Fortune Parts Industry Public Company Limited (FPI) uses cookies to provide you with a better browsing experience. Detailed information on the use of cookies on this site นโยบายความเป็นส่วนตัว and how you can manage them, ตั้งค่า is provided in our Privacy and Cookies Policy.

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose to set cookies by turning on/off each type of cookie according to your needs, except for the necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • การเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์

  Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีเพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกการตั้งค่า