นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและบริการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร มุ่งมั่นในการป้องกัน และลดมลภาวะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจปกติ รวมถึงการความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปกป้องระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมกิจกรรมคาร์บอนต่ำ ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน จึงขอประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

 1. มุ่งมั่นในการปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จำเป็น และข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และดำรงรักษาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยการควบคุม ป้องกัน บำบัด นำกลับมาใช้ใหม่ นำมาใช้ซ้ำ ลดการใช้ ทดแทนการใช้เพื่อลดมลภาวะต่างๆ ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
 2. สนับสนุนให้มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อดำเนินการควบคุม ป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการวางแผนลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
 3. สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดสมดุลทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำจัดกากหรือการลดปริมาณของเสียฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) โดยการนำกลยุทธ์ 4Rs ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle และ Replacement มาสร้างคุณค่าหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเสีย และนำของเสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 4. สื่อสาร รณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกต่อผู้มีส่วนได้เสียร่วมรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีโอกาสหรือความเสี่ยงต่อการจัดการความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลต่อการลดปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs)
 5. กำหนดวัตถุประสงค์, กลยุทธ์, แผนงานและเป้าหมายในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยดำเนินการติดตาม ทบทวนการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมา คู่ค้า จะต้องปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างเคร่งครัดในการนำนโยบายสิ่งแวดล้อมนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานและพร้อมที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

(นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Fortune Parts Industry Public Company Limited (FPI) uses cookies to provide you with a better browsing experience. Detailed information on the use of cookies on this site นโยบายความเป็นส่วนตัว and how you can manage them, ตั้งค่า is provided in our Privacy and Cookies Policy.

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose to set cookies by turning on/off each type of cookie according to your needs, except for the necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • การเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์

  Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีเพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกการตั้งค่า