นโยบายการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและบริการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน นำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่ธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน จึงขอประกาศนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดการความเสี่ยงและความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต การปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจริยธรรมธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับขนาดของธรุกิจ ได้แก่ เม็ดพลาสติก พลังงาน น้ำ สารเคมี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โดยดำเนินการรลดของเสีย ใช้ซ้ำ ใช้วัตถุดิบ/อุปกรณ์ทดแทนและนำวัสดุเหลือใช้/ของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

การสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ยั่งยืน

สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและนวัตกรรมทางสังคมในการสร้างมูลค่าเพิ่มบนพื้นฐานของการดำเนินงานที่เป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มผลตอบแทนด้านการลงทุน รวมถึงสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล

ใช้หลักความยุติธรรมในปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการทํางาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว การศึกษา ชาติตระกูล และไม่ใช้แรงงานเด็ก

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน

ดำเนินการบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบริหารจัดการพลังงาน น้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสีย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ป้องกัน ควบคุม ลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และพลังงานให้น้อยที่สุดจากการดำเนินธุรกิจปกติตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

การสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

สร้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงาน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยใช้วัสดุที่สามารถนำมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลได้ อันนำไปสู่สร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

องค์กรที่มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

พัฒนาการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรทางธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การพัฒนาพลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมา คู่ค้า จะต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างเคร่งครัดในการนำนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานและพร้อมที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

(นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Fortune Parts Industry Public Company Limited (FPI) uses cookies to provide you with a better browsing experience. Detailed information on the use of cookies on this site นโยบายความเป็นส่วนตัว and how you can manage them, ตั้งค่า is provided in our Privacy and Cookies Policy.

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose to set cookies by turning on/off each type of cookie according to your needs, except for the necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • การเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์

    Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีเพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกการตั้งค่า