นโยบายการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน

นโยบายการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและบริการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร มุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการสูญเสียพร้อมทั้งตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ทุกกิจกรรมและทุกกระบวนการของบริษัทฯ ในการอนุรักษ์การใช้พลังงานจากการดำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน จึงขอประกาศนโยบายพลังงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

 1. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จำเป็น และข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และดำรงรักษาระบบบริหารจัดการพลังงานไว้
 2. ใช้เทคโนโลยีการผลิต ทรัพยากรการผลิต พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สากลยอมรับ โดยการนำกลยุทธ์ 4Rs ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle และ Replacement อันจะนำไปสู่การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน
 3. สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอเพื่อดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ออกแบบ จัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตและบริการอื่นๆตามความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงการปรับปรุงสมรรถนะการใช้พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพอนุรักษ์พลังงานและประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
 4. สื่อสาร รณรงค์ ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานที่ยี่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงาน พัฒนาพลังงานทดแทน นำทรัพยากรที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ลดมลภาวะต่างๆ ลดการสูญเสียพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
 5. กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์, กลยุทธ์, แผนงาน และเป้าหมายในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากลและจัดทำรายงานการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เสนอต่อผู้บริหาร และเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปี

พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมา คู่ค้า จะต้องปฏิบัติตามนโยบายพลังงานของบริษัทอย่างเคร่งครัดในการนำนโยบายพลังงานนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานและพร้อมที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

(นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Fortune Parts Industry Public Company Limited (FPI) uses cookies to provide you with a better browsing experience. Detailed information on the use of cookies on this site นโยบายความเป็นส่วนตัว and how you can manage them, ตั้งค่า is provided in our Privacy and Cookies Policy.

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose to set cookies by turning on/off each type of cookie according to your needs, except for the necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • การเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์

  Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีเพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกการตั้งค่า