คำถามที่ถูกถามบ่อย

คลิกเพื่อแสดงคำตอบ

แนวทางการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต
เติบโตไปพร้อมๆกันในทุกด้านระหว่าง ต่างประเทศ / ในประเทศ, สินค้าที่ผลิตเอง / trading, REM / OEM

แนวโน้มการเติบโตของรายได้เป็นอย่างไร
แผนในปี 2012-2016 บริษัทตั้งเป้าโตปีละ 20% ทุกปี

วิธีการรักษาฐานลูกค้า ในปัจจุบัน และวิธีการหาลูกค้ารายใหม่
พิจารณาประเภทลูกค้าในแต่ละประเทศ ผูกขาด/ผู้นำ2-3ราย/ทุกรายเป็นTradingได้หมด, ออกงานโชว์

กลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ และการลดต้นทุนเป็นอย่างไร
มอบคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเดิม ขยายตลาดเข้าสู่ประเทศใหม่ๆ วางแผนการผลิตล่วงหน้าให้เกิด Economy of Scale

การดูแลลูกค้าในกรณีที่เป็นลูกค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าที่อยู่ใน Sanctioned List ทำอย่างไร
เลือกลูกค้าที่ดีในประเทศนั้น

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในแถบตะวันออกกลางและแอฟริกา ซึ่งมีความไม่มั่นคงทางการเมืองค่อนข้างสูง บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้ากลุ่มนี้อย่างไร
ไปพบลูกค้าเพื่อดูลูกค้าว่ามี Warehouse หรือไม่ เถ้าแก่ทำงานเอง? มีทีมงานที่ดี?

การขายสินค้าในประเทศอียิปต์ ทำไมถึงต้องแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายทำธุรกิจอะไร
เพราะลูกค้าในประเทศอียิปต์ อิรัก อิหร่าน ชอบโกงอยู่เสมอ ต้องหาตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้บริหารจัดการ

ทำไมจึงไม่มีตัวแทนจำหน่ายสำหรับประเทศอื่นๆ
เพราะลูกค้าในประเทศอื่นอื่น บริหารจัดการง่าย

ตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศแตกต่างจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศหรือไม่ อย่างไร
STP มีฐานลูกค้ามาเป็นเวลานาน จึงขายให้ไปทำตลาดโดยได้ผลตอบแทนในรูปส่วนต่างราคาขาย/ต้นทุน

นโยบายในการให้ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนจำหน่ายเป็นอย่างไร
ต่างประเทศ 5% / ในประเทศขายให้ไปบวกกำไรต่อเอง

บริษัทฯ มีการทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายแต่ละรายหรือไม่
มีการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

นโยบายในกำหนดราคาสินค้า สินค้าแต่ละประเภท OEM & REM แต่ละภูมิภาค แตกต่างกันอย่างไร
Multi Pricing Policy & 61485;Variable cost plus pricing

ราคาสินค้าของบริษัทฯ สูงหรือต่ำกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม
สินค้าที่ผ่านกระบวนการชุป จะสูงกว่า 0-15%

ยอดขายต่างประเทศส่วนใหญ่ขายไปประเทศใด เพราะอะไร / แนวโน้มในอนาคต
ตลาดใดในโลกเติบโตขึ้นที่ใด เราจะไปทำตลาดนั้นๆ

รายได้ของบริษัทฯ เป็น Seasonal หรือไม่ อย่างไร
อาจกล่าวได้ว่าธุรกิจของบริษัทเป็นวงจร กล่าวคือ -สาเหตุที่ทำให้ Q4 มียอดขายที่โดดเด่นเนื่องจาก บริษัทได้ผลิตแม่พิมพ์สำหรับผลิตสินค้ารุ่นใหม่ตลอดทั้งปี ใน Q4 จะมีจำนวนสะสมของแม่พิมพ์ใหม่มากที่สุดส่วนสาเหตุที่ Q4 กำไรไม่โดดเด่นตามยอดขาย เท่ากับ Q1-Q3 เนื่องจากมีการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนสินค้าคงคลัง ซึ่งบริษัทสามารถจำหน่ายสินค้าเหล่านั้นได้ รวมถึงค่าใช้จ่าย Incentive และ Bonus

รายได้ส่วนใหญ่เป็น USD มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
ซื้อ Forward Contract ครอบคลุม 3-6 เดือน

เกณฑ์ในการตัดสินใจว่าจะทำแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่
– ลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าแม่พิมพ์ – ถ้าต้องลงทุนเอง พิจารณาระยะคืนทุน<3 ปี – ความเสี่ยง 1& 61664;1 or 1& 61664; many

เกณฑ์ที่ในการตัดสินใจรับงาน OEM แต่ละโครงการ แม่พิมพ์งาน OEM เป็นของใคร หากต้องทำ Mold ใหม่ กำหนดราคาอย่างไร ราคาสินค้ารวมค่า Mold หรือไม่ อย่างไร
ตอบเหมือนข้อข้างต้น

บริษัทฯ มีนโยบายควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างไร
OEM ตาม spec ลูกค้า / REM ตามข้อกำหนด

ความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ คืออะไร มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอย่างไร
หลักๆ ก็มีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนจึงได้บริหารความเสี่ยง โดยซื้อ Forward Contract ครอบคลุม 3-6 เดือน

ที่ผ่านมา บริษัทฯ เคยประสบปัญหาไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าตามกำหนดเวลาหรือไม่ แก้ไขอย่างไร
เพิ่มสายการผลิต

ผลกระทบจาก AEC คืออะไร
น่าจะมีผลกระทบน้อยมาก เนื่องจากลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างประเทศที่กระจายอยู่ตามทวีปต่างๆทั่วโลก จึงเหมือนเป็นความพร้อมที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้ว


การที่อุตสาหกรรมยานยนต์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีแผนรองรับอย่างไร
เพื่อรองรับปริมาณออเดอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทมีแผนขยายการผลิตโดยการเพิ่มเครื่องจักรระหว่างปี 2555-2556 จะมีเครื่องจักรเพิ่มขึ้นรวม 6 เครื่อง โดย 3 เครื่องแรกทยอยติดตั้งในช่วงปลายปี 2555 เริ่มเดินเครื่องแล้วในเดือน ม.ค.56 และอีก 3 เครื่องจะเข้ามาช่วงปลายเดือน เม.ย.2556 ซึ่งสามารถเดินเครื่องได้ในเดือน พ.ค.2556 ตามกำลังการผลิตที่วางแผนไว้ จะทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นเป็น 7,756 ตัน/ปี หรือเพิ่มขึ้น 50% แบ่งเป็น -กำลังการผลิตสินค้ากลุ่มกันชน เพิ่มขึ้นเป็น 4,480 ตัน/ปี เพิ่มขึ้น 66% -กำลังการผลิตสินค้ากลุ่มหน้ากระจัง เพิ่มขึ้นเป็น 3,100 ตัน/ปี เพิ่มขึ้น 34% -กำลังการผลิตสินค้ากลุ่มไฟท้าย/ไฟเลี้ยว/ขอบไฟ เพิ่มขึ้นเป็น 176 ตัน/ปี เพิ่มขึ้น 9%

โครงการในอนาคตของบริษัทฯ เป็นอย่างไร วางแผนการลงทุนอะไรบ้าง มีผลดีอย่างไรกับบริษัทฯ
ด้วยการลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อสามารถรองรับการขยายงานในอนาคต อาทิ – การเพิ่มเครื่องจักรการผลิต (เครื่องฉีด) ระหว่างปี 2555-2556 จำนวน 6 เครื่อง จะทำให้กำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 7,756 ตัน/ปี หรือเพิ่มขึ้น 50% จากปี 2555 โดยสามารถเพิ่มกำลังการผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้ & 61607; สินค้ากลุ่มกันชน กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 4,480 ตัน/ปี หรือเพิ่มขึ้น 66% & 61607; สินค้ากลุ่มกันหน้ากระจัง กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,100 ตัน/ปี หรือเพิ่มขึ้น 34% & 61607; สินค้ากลุ่มไฟหน้าและไฟท้าย กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 176 ตัน/ปี หรือเพิ่มขึ้น 9% – การลงทุนในที่ดินกว่า 4 ไร่ เพื่อขยายงานในส่วนวิศวกรรม วิจัยพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ และสร้างแม่พิมพ์ – อาคารสำนักงานหลังใหม่ บนพื้นที่ 2,800 ตารางเมตรมูลค่า 25.00 ล้านบาท – อาคารคลังสินค้าหลังใหม่บนที่ดิน 28 ไร่ โดยใช้เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ในเฟสแรก เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสินค้าจาก 48,000 ตารางเมตร เป็น 72,000 ตารางเมตร หรือเพิ่มขึ้น 50%

ระยะเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า จนถึงวันส่งมอบใช้ระยะเวลาผลิตนานเท่าไหร่
ถ้ามีสินค้า 1 รายการ สินค้าที่สั่งจะผลิตผ่านทุกกระบวนการ สามารถส่งมอบสินค้าได้ในวันถัดไป หากมีสินค้าหลายๆ รายการโดยเฉลี่ย 21 วัน

วัตถุดิบหลักในการผลิตคืออะไรมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอย่างไร มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอย่างไรและมีการป้องกันความเสี่ยงอย่างไร
วัตถุดิบหลักคือเม็ดพลาสติก มีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทุกออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามาผ่านผู้จัดจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ซึ่งบริษัทมีการติดตามปัจจัยต่างๆ ทีอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่เสมอ หากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มที่จะขึ้นในระยะยาว บริษัทจะทำ contract กับผู้จำหน่ายล่วงหน้า

มีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอที่ใช้ในการผลิตอย่างไร
มีการวางแผนล่วงหน้า โดยมี Safety Stock

เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบหรือไม่ แก้ไขอย่างไร
มีพันธมิตรกับผู้ขายหลายราย

บริษัทฯ มีแม่พิมพ์ในการผลิตกี่แม่พิมพ์อายุการใช้งานเท่าไร และมีการซ่อมแซมดูแลตลอดหรือไม่
ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีจำนวนแม่พิมพ์มากกว่า 1500 แม่พิมพ์ บริษัทเปิดมากว่า 21 ปี แม่พิมพ์ตัวแรกก็ยังคงอยู่ เพราะมีการดูรักษาเป็นอย่างดี

จุดเด่นในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ คืออะไร และบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีใดในการผลิต
จุดเด่นอยู่ที่การมีกระบวนการผลิตครบวงจร -ออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตแม่พิมพ์ -ฉีดงานด้วยเครื่องฉีดขนาดใหญ่ และสามารถฉีดงานได้หน้ากว้างถึง 2.60 เมตร -สายชุบโครเมียมบนผิวพลาสติกด้วยสายการผลิตอัตโนมัติ -สายพ่นสีมาตรฐาน OEM และ 2K

การผลิตเน้นด้านเครื่องจักรหรือพนักงาน ในการผลิตสินค้าจำเป็นต้องใช้พนักงานที่มีความชำนาญไหม ฝ่ายการผลิตมีจำนวนพนักงานรายวันเป็นจำนวนมาก ประสิทธิภาพหรือความสามารถในการผลิตของพนักงานเป็นอย่างไร
เพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทั้งเครื่องจักรและพนักงานต่างมีความสำคัญเนื่องจากงานทุกรุ่นต้องใช้พนักงานที่มีความคล่องตัวไม่ถึงกับต้องชำนาญเฉพาะ แต่หากทำไปสักระยะแล้วจะเกิดความชำนาญขึ้นเอง แม้พนักงานเป็นพนักงานรายวันแต่บริษัทแบ่งพนักงานเข้าประจำในแต่ละแผนก อีกทั้งมีหัวหน้างานที่มีความชำนาญเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่หน้างาน

การปรับเปลี่ยนสายชุบโครเมียมทำให้คุณภาพดีขึ้นแต่ต้นทุนสูงขึ้น ลูกค้าของบริษัทฯ เป็น REM บริษัทฯ สามารถขึ้นราคาขายลูกค้าได้หรือไม่อย่างไร
บริษัทได้ดำเนินการปรับราคาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันลูกค้ายอมรับในราคาควบคู่ไปกับคุณภาพ

ในส่วนของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นทำไมบริษัทฯ ถึงต้องขายวัตถุดิบให้กับโรงงานที่รับจ้างผลิตให้FPIและมี Margin เท่าไหร่ และวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับการผลิตหมายถึงอะไร
ขายขาดเบ็ดเสร็จไปเป็นต้นทุนการการผลิตให้ FPI margin 4-6% วัตถุดิบที่เคยใช้ผลิตในการ project ที่สิ้นสุดแล้ว และงานอื่นๆไม่สามารถใช้วัตถุดิบตามคุณสมบัตินั้นได้

ค่าใช้จ่ายในการส่งออกบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้หรือไม่
แล้วแต่ตกลงกับลูกค้าว่าใครเป็นผู้ชำระหรือคนละครึ่ง

ทำไมถึงสามารถ claim ค่าชดเชยการส่งออกได้ 3.86%
อัตราชดเชยมุมน้ำเงินที่รัฐบาลสนับสนุนผู้ส่งออก

รายได้จากTradingมีอัตราส่วนเท่ากับรายได้จากสินค้าที่ผลิตเอง แนวโน้มในอนาคตเป็นอย่างไร
คงจะเติบโตไปควบคู่กับในลักษณะการขายที่ครบวงจร อย่างไรก็ตามยังคงเน้นสินค้าที่ผลิตเอง

สาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้นของTrading สูงกว่า อัตรากำไรขั้นต้นของสินค้าที่FPIผลิตเอง
เนื่องจากเป็น trading เชิง strategic alliance ซื้อจำนวนมากราคาถูก

สาเหตุที่ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2553 ต่ำคืออะไร
อัตราแลกเปลี่ยน+ต้นทุนเม็ด+ปรับปรุงสายชุบ

อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2554 และ ปี 2555 เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากอะไร และจะรักษาอัตรานี้ไว้ได้หรือไม่
new model launching และการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าบริษัทด้วยการเพิ่มกระบวนการพ่นสีสำหรับผลิตภัณฑ์เดิม

บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือค่อนข้างมากรวมทั้งมีค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสูง มีนโยบายอย่างไรในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้เกิดประสิทธิภาพ
ทางบริษัทได้มีการบริหารให้สินค้าเหล่านั้นหมุนเวียนออกไป

Fortune Parts Industry Public Company Limited (FPI) uses cookies to provide you with a better browsing experience. Detailed information on the use of cookies on this site นโยบายความเป็นส่วนตัว and how you can manage them, ตั้งค่า is provided in our Privacy and Cookies Policy.

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose to set cookies by turning on/off each type of cookie according to your needs, except for the necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • การเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์

    Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีเพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกการตั้งค่า