การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น

คำนิยาม การต่อต้าน การคอร์รัปชั่น

 • “บริษัท” หมายถึง บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด ( มหาชน ) บริษัทย่อย หรือ บริษัทในเครือหมายถึง บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด ( มหาชน ) เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงในบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นเกินกว่าร้อยละ 90 ไม่ว่าจะถือหุ้นเองโดยตรง หรือถือหุ้นโดยอ้อม
 • “คอร์รัปชั่น” ( Corruption ) หมายถึง เป็นการกระทำที่ทำให้ ขอให้ หรือ รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และเจตนาให้ได้รับผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงการช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล เงินสนับสนุน ค่าของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช่จ่ายอื่นๆเป็นต้น
 • “ทุจริต” ( Fraud ) หมายถึง ประพฤติชั่ว ประพฤติไม่ดี ไม่ชื่อตรง โกง คดโกง ฉ้อโกง โดยใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ เพื่อการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือ ผู้อื่น เช่น การยักยอกเงิน หรือทรัพย์สินบริษัทไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตน การฉ้อโกง การมีผลประโยชน์ทับซ้อน การตกแต่งบัญชีหรือการแก้ไขปลอมแปลงเอกสารรวมถึงการให้สินบนทุกรูปแบบ
 • “สินบน” (Bribery) หมายถึง ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ในที่นี้ “ทรัพย์สิน” หมายถึง ทรัพย์และวัตถุไม่มีรูปร่างซึ่งอาจมีราคาและอาจถือเอาได้ เช่น เงิน บ้าน รถ “ประโยชน์อื่นใด” เช่น การสร้างบ้านหรือตกแต่งบ้าน โดยไม่คิดราคาหรือคิดราคาต่ำ ผิดปกติ การให้อยู่บ้านเช่าฟรี การปลดหนี้ให้ การพาไปท่องเที่ยว
 • “การช่วยเหลือทางการเมือง” ( Political contributions ) หมายถึง การให้การสนับสนุนด้านการเงินหรือส่งเสริมให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองในนามของบริษัท เพื่อสนับสนุนพรรคการเมือง นักการเมือง หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางการเมือง ไม่ว่าเป็นทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิพิเศษ หรือประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือความได้เปรียบทางธุรกิจทางการค้า แต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงการที่พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองตามหลักสิทธิเสรีภาพ
 • “การช่วยบริจาคเพื่อการกุศล” ( Charitable Contributions ) หมายถึง การบริจาคเงินหรือสิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ให้บุคคลหรือนิติบุคคลใดที่จัดตั้งขึ้น เช่นสมาคม มูลนิธิ องค์กรสาธารณะ วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือองค์กรที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม อันมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำสาธารณะประโยชน์ให้สังคมโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน หรือผลประโยชน์จากองค์กรที่เข้าไปให้การสนับสนุน
 • “เงินสนับสนุน” ( Sponsorships ) หมายถึง เงินที่จ่ายหรือรับจากลูกค้า คู่ค้า สมาคม มูลนิธิ องค์กรกุศล หรือองค์กรไม่แสวงหากำไร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมตราสินค้า หรือชื่ื่อเสียงของบริษัท อันเป็นประโยชน์ต่อการสร้างความน่าเชื่อถือทางการค้าช่วยกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและความเหมาะสมแก่โอกาส
 • “ค่าของขวัญค่าบริการต้อนรับ ( Hospitality ) ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง” หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆที่จ่ายเพื่อเป็นค่าสิ่งของใดๆที่มีมูลค่าทางการเงิน รวมถึงสิ่งที่ใช้แทนเงินสดและสิ่งที่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการ
 • “ค่าอำนวยความสะดวก” ( Facilitation Payment ) หมายถึง ค่าใช้จ่ายจำนวนเล็กน้อยที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไม่เป็นทางการและเป็นการให้เพียงเพื่อให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐจะดำเนินการตามกระบวนการ หรือเป็นการกระตุ้นให้ดำเนินการรวดเร็วขึ้น โดยกระบวนการนั้นไม่ต้องอาศัยดุลพินิจของเจ้าหน้าที่รัฐ และเป็นการกระทำอันชอบด้วยหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรวมทั้งเป็นสิทธิที่นิติบุคคลพึงจะได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว เช่น การขอใบอนุญาต การขอหนังสือรับรองและการได้รับการบริการสาธารณะ เป็นต้น
 • “พนักงานของบริษัท” หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด
  ( มหาชน )

โครงสร้างคณะทํางานมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

Anti-Corruption

บริษัทได้กําหนดแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นดังต่อไปนี้

 1. ห้ามกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน และบริษัทในสายธุรกิจ ดำเนินกิจการหรือยอมรับหรือให้การสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงทุกบริษัทในสายธุรกิจสินค้าอุปโภค/บริโภค รวมถึง ผู้รับจ้างหรือผู้รับจางช่วงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและกำหนดให้มีการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริต คอร์รัปชั่น อย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนมีการทบทวนแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ ข้อกำหนด ประกาศ กฎหมายและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ
 2. มาตรการต่อต้อนการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ของบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบ หรือผู้รับเหมาช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตา มนโนบายที่กำหนด
 3. บริษัทพัฒนามาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือกล่มเสี่ยงต่อ การทุจริตและคอร์รัปชั่น และนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
 4. บริษัทไม่กระทำหรือสนับสนุนการให้สินบนทุกรูปแบบ ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การดูแลรวมถึงการควบคุม การบริจาคเพื่อการกุศล การบริจาคให้แก้พรรคการเมือง การให้ของขวัญทางธุรกิจและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ มีความโปร่งในและไม่มีเจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าทีภาครัฐหรือเอกชน ดำเนินการที่ไม่เหมาะสม
 5. บริษัทจัดให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสม สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้พนักงานมีการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะงานขาย การตลาด จัดซื้อ
 6. บริษัทจัดให้มีความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตและคอรร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการ บริษัท ผู้บริหารและพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
 7. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะการเงินที่โปร่งในและถูกต้องแม่นยำ
 8. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารหลากหลายช่องทาง เพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัยโดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมหรือกลั่นแกล้งด้วยประการใด และรวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเจ้ามา ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

The Company has Operating Guidelines in accordance with the Anti-Corruption
Policy as the following :

 1.  The directors, management and employees of the Company and its business lines are prohibited from performing, accepting or supporting corruption in any form, whether directly or indirectly. This shall be applicable to all companies in the consumer products business line, including all related contractors and sub-contractors. Regular reviews on compliance with the anti-corruption policy shall be made, as well as reviews on implementation to ensure compliance with the policy, practices, regulations, rules, notifications, laws and business changes.
 2. The anti-corruption standard is part of business operation and it is the duty and responsibility of the Company’s board of directors, management, supervisors, employees at all levels and suppliers or sub-contractors to express their opinion regarding the practice on the implementation of the anti-corruption actions to ensure achievement of compliance with the policy set.
 3. The Company formulated its anti-corruption measures in accordance with related laws, including the principles of moral. Risk assessment was conducted on activities that are related or at risk for corruption and the results were used in preparing the operating guidelines for all related parties.
 4. The Company does not offer or support bribery in any form in all activities under its supervision, including supervision of charitable contributions, political contributions, and the offer of gifts in business transactions, and supports various activities with transparency and without the intention of convincing officials of the government or private sector to undertake inappropriate actions.
 5. The Company has appropriate internal control with regular reviews in order to prevent improper practices by employees, especially in sales, marketing and procurement.
 6. The Company provides knowledge on anti-corruption to its directors, management and employees to promote integrity, honesty and sense of responsibility in fulfilling their duties, and to show the Company’s commitment.
 7. The Company has in place mechanisms for transparent and accurate financial reporting.
 8. The Company has provided a variety of communication channels for employees and stakeholders to raise concerns and report suspicious circumstances with confidence of being protected from punishment, unfair transfer or harassment in any way, as well as appoint person(s) to investigate and monitor the complaints.

บทลงโทษ

บริษัท มีกระบวนการในการลงโทษ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเหมาะสม การลงโทษนี้รวมถึงการเลิกจ้าง หรือปลดออก ตามข้อบังคับการทำงานของบริษัท นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากกระทำนั้นๆ ผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้อนุมัติ และกำกับดูแลให้มีการจัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่ชัดเจน สื่อสารนโยบายให้แก่พนักงานของบริษัททุกระดับ และบุคคลภายนอกเพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการคอร์รัปชั่นของบริษัท ตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติ ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตมีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน สอบทานให้บริษัทปฎิบัติตามกฏหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่มีผลต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั้น พิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรสินทรัพย์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่ยอมรับเของบริษัทและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัท
 4. คณะกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการและผู้บริหารฝ่าย มีหน้าที่นำนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินงาน ทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย
 5. ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบควบคุมภายในด้านการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีความเหมาะสมและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 6. กรรมการผู้จัดการ และ รองกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฎิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงตามนโยบายแนวปฏิบัติ อํานาจดําเนินการ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายข้อกําหนดของหน่วยงานกํากับดูแล เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 7. ผู้จัดการฝ่าย มีหน้าที่ และรับผิดชอบในการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย
 8. คณะทำงาน มีหน้าที่ในการจัดทำนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้คำปรึกษาและข้อแนะนำเกี่ยวกับการต้อต้านคอร์รัปชั่น อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านคอร์รัปชั่น สอบสวนข้อเท็จจริง ในกรณีมีการร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแส โดยปฏิบัติตามนโยบายสอบสวนข้อเท็จจริงและรายงานผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายฉบับนี้ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

การแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียน ( คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติมการร้องเรียน )

Fortune Parts Industry Public Company Limited (FPI) uses cookies to provide you with a better browsing experience. Detailed information on the use of cookies on this site นโยบายความเป็นส่วนตัว and how you can manage them, ตั้งค่า is provided in our Privacy and Cookies Policy.

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose to set cookies by turning on/off each type of cookie according to your needs, except for the necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • การเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์

  Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีเพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกการตั้งค่า