คณะกรรมการและผู้บริหาร

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย

 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง
1 นางรวีวรรณ ม้าทอง ประธานกรรมการ
2 นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์ รองประธานกรรมการ
3 นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4 นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการ
5 นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการ
6 นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการ
7 นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8 นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10 นายอนันตชัย ยูรประถม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11 นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายสรายุทธ์ อุยบวน เป็นเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2 นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
4 นายอนันตชัย ยูรประถม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
5 นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ : เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
โดยมีนางสาววรรณวิมล จองสุรียภาส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2 นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3 นายอนันตชัย ยูรประถม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : โดยมีนายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ เป็นเลขานุการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายอนันต์ เกตุพิทยา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
2 นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
3 นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4 นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5 นางสาวกชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์ * กรรมการบริหารความเสี่ยง
6 นายณพวิทย์ ธนาดำรงศักดิ์ * กรรมการบริหารความเสี่ยง
7 นายชูศักดิ์ ฟูนิลกุล * กรรมการบริหารความเสี่ยง
8 นายสรายุทธ์ อุยบวน กรรมการบริหารความเสี่ยง
9 นายสังเวียน มีทอง กรรมการบริหารความเสี่ยง
10 นายธงไชย วิวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
11 ดร.ศรุดา ศิริภัทรปรีชา กรรมการบริหารความเสี่ยง
12 นายบุญไพร คำแสนสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง
13 นายประจักษ์ ศรีภา กรรมการบริหารความเสี่ยง
14 นางสาวณชญาดา สนมเนาว์ * กรรมการบริหารความเสี่ยง
15 นางสาวนาดติยา กลิ่นจันทร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
16 นายณัฐวัชร รถแก้ว กรรมการบริหารความเสี่ยง
17 นางสาวขวัญเรือน เรืองเดช * กรรมการบริหารความเสี่ยง
18 นายมงคล บุญมาเลิศ * กรรมการบริหารความเสี่ยง
19 นายอธิวัฒน์ ไตรวัฒนาภรณ์ * กรรมการบริหารความเสี่ยง
20 นายพิชญุตม์ รัชพงษ์พิมุกข์ * กรรมการบริหารความเสี่ยง

* รายนาม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2  วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ ประธานกรรมการกำกับดูแล
2 นายอนันตชัย ยูรประถม รองประธานกรรมการกำกับดูแล
3 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ กรรมการกำกับดูแล
4 นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการกำกับดูแล
5 นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการกำกับดูแล

6. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 10 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/นักลงทุนสัมพันธ์
2 นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ รองประธานกรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ/รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง/นักลงทุนสัมพันธ์
3 นางสาว กชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์ * กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรทุนมนุษย์ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
4 นายณพวิทย์ ธนาดำรงศักดิ์ * กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
5 นายณพวิทย์ ธนาดำรงศักดิ์ * กรรมการบริหาร/ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
6 นายชูศักดิ์ ฟูนิลกุล * กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น / นักลงทุนสัมพันธ์
7 นายสังเวียน มีทอง กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
8 นายสรายุทธ์ อุยบวน กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น/ เลขานุการบริษัท/ นักลงทุนสัมพันธ์
9 นายธงไชย วิวงศ์ กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
10 ดร.ศรุดา ศิริภัทรปรีชา กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

* รายนาม คณะกรรมการบริหาร แต่งตั้งเพิ่มเติมโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2  วันที่ 12 พฤษภาคม 2566

Fortune Parts Industry Public Company Limited (FPI) uses cookies to provide you with a better browsing experience. Detailed information on the use of cookies on this site นโยบายความเป็นส่วนตัว and how you can manage them, ตั้งค่า is provided in our Privacy and Cookies Policy.

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose to set cookies by turning on/off each type of cookie according to your needs, except for the necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • การเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์

    Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีเพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกการตั้งค่า