จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

 

บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในประเด็นสาคัญอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

นโยบายจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับจรรยาบรรณธุรกิจ

 1. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย/ ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ แนวปฏิบัติสากล และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
  – ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งบังคับใช้กับการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดตลอดจนขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี และวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น อีกทั้งเคารพหลักสิทธิมนุษยชน ตามกฎหมายและมาตรฐานสากล
 2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
  – กำหนดนโนบายกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด รวมถึง จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบ ตลอดจนสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมขององค์์กร ให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริตและถูกต้องชอบธรรม
 3. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  – ผู้บริหาร พนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดแย้งทางผลประโยชน์ กับบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงการมีกิจกรรม หรือการกระทำอันอาจทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์หรือได้รับประโยชน์น้อยกว่าที่ควรหรือแบ่งผลประโยชน์จาก บริษัทฯ
 4. การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
  – กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่รับทราบข้อมูลภายในที่มีนัยสำคัญ ที่อาจมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์์ จะต้องเก็บรักษาข้อมูลด้วยควาระมัดระวังและให้มีความปลอดภัยไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องและไม่หน้าที่รับผิดชอบ รวมถึงไม่่ใช้ข้อมูลภายใน ข้อมูลอันเป็นความลับของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ เพื่อประโยชน์ของตนหรือบุคคลอื่น โดยมิชอบ
 5. การควบคุมภายใน/ ตรวจสอบภายใน/ บริหารความเสี่ยงและรายงานทางบัญชี/ การเงิน
  – เปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ ทั้งข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทั่วไปที่สำคัญที่เกี่ยวกับธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทฯ ที่ตรงต่อความเป็นจริง มีสาระสำคัญครบถ้วน เพียงพอเชื่อถือได้ ตรงไปตรงมา และทันเวลา อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันและแสดงให้เห็นถึงสถานภาพของการประกอบการ และสถานภาพทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท การบันทึกรายการบัญชี การจัดทำรายงานและงบการเงิน ต้องถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงตามมาตรฐานการบัญชี และสามารถตรวจสอบได้
 6. การรับและการให้ของขวัญ/ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
  – ไม่เรียก ไม่รับ หรือยินยอมจะรับ รวมถึงให้หรือเสนอจะให้สิ่งที่ไม่เหมาะสม เช่น เงิน สิ่งของหรือประโยชน์อื่นใดกับลูกค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้แทนจำหน่าย ผู้ขายสินค้าและบริการ ให้้บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ
 7. การจัดหาและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
  – ความสัมพันธ์ระหว่างผู้้ซื้อกับผู้ขาย ควรจะเป็นในรูปของการสร้างความมั่นใจต่อกัน ด้วยความซื่อสัตย์สุุจริตและความยุุติธรรม พึงปฏิบัติ ต่อกันอย่างสุภาพชน
 8. ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
  – ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด และนำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการดำเนินงาน
 9. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง
  – เคารพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองตามรูปแบบประชาธิปไตย และส่งเสริมให้ผู้บริหาร พนักงานทุกคนใช้สิทธิทางการเมืองอย่างถูกต้องโปร่งใส
 10. จรรยาบรรณของพนักงาน
  – ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ เป้าหมายและแผนงานต่างๆ รวมถึงไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าร่วมในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ
 11. การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล
  – เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ หรือด้อยค่า ดูถูก เหยียดหยาม โดยจะต้องให้ความเคารพ ให้ความสำคัญ และให้สิทธิ ให้โอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะมีกฎหมายหรือกฎระเบียบกำหนดไว้หรือไม่ก็ตาม
 12. การรับแจ้งเหตุ/ ข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
  – การดำเนินการใดๆของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หากเป็นไปด้วยความไม่ถูกต้อง ชอบธรรม หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลหนึ่งคนใด ผู้ได้รับเหตุเดือดร้อน พบเห็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทฯกำหนดไว้ได้
 13. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ถือหุ้น/ ลูกค้า/ คู่ค้า/ คู่แข่งทางการค้า/ เจ้าหนี้)
  – ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับสิทธิอย่างเต็มที่ เป็นธรรม และเหมาะสม และปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ดำเนินธุรกิจด้วยหลักการแข่งขันที่เป็นธรรมและมีจริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนดำเนินธุรกิจโดยคำนึงหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประโยชน์ส่วนรวม

Fortune Parts Industry Public Company Limited (FPI) uses cookies to provide you with a better browsing experience. Detailed information on the use of cookies on this site นโยบายความเป็นส่วนตัว and how you can manage them, ตั้งค่า is provided in our Privacy and Cookies Policy.

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose to set cookies by turning on/off each type of cookie according to your needs, except for the necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • การเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์

  Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีเพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกการตั้งค่า