ร่วมงานกับเรา

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) หรือ FPI มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน เพื่อรองรับการขยายกิจการ กรุณาอ่านรายละเอียดในแต่ละตำแหน่งงาน

ติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ : recruit@fpiautoparts.com

SALES REPRESENTATIVE

แผนก  ขาย   ฝ่าย  ขายและการตลาด

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : 29 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

หน้าที่หลัก

 1. ทบทวนคำสั่งซื้อและข้อตกลงต่าง ๆ จากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า คำสั่งซื้อทุกฉบับ บริษัทสามารถผลิตและส่งมอบตามเวลาที่ลูกค้าต้องการได้ พร้อมทั้งระบุเงื่อนไขต่างๆของลูกค้าตามที่ลูกค้าต้องการ
 2. ติดตามและประสานงานกับฝ่ายผลิต,ผู้ขาย,บริษัทสายเรือ, และบริษัท Shipping เพื่อผลิตและส่งมอบสินค้าและเอกสารตามที่ลูกค้าต้องการ
 3. จัดการส่งเสริมการขาย โดยการออกแสดงในงานแสดงสินค้าสำคัญ ๆ ของโลกพร้อมทั้งจัดทำการโฆษณา  ประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทใน Internet, นิตยสารหรือหนังสือต่าง ๆ
 4. ติดตามลูกหนี้การค้าตามเครดิตที่ได้อนุมัติให้กับทางลูกค้า
 5. ทบทวนราคาสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ราคาสินค้าของบริษัทสามารถต่อสู้ได้กับคู่แข่งรายอื่น ๆ ในตลาดทั้งคู่แข่งในประเทศและต่างประเทศ
 6. จัดหาผลิตภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ ที่มีความต้องการของลูกค้ามาก เพื่อที่จะส่งมอบพร้อมกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้ความพอใจสูงสุด
 7. ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเรื่อง การทบทวนข้อตกลง ( QP-SAL-01 )
 8. จัดการเกี่ยวกับคำร้องเรียนของลูกค้า

หน้าที่ต้องปฏิบัติ

 1. แปลงรหัสสินค้าของลูกค้า เป็นรหัสสินค้าของบริษัท ตามระบบ โปรแกรมประยุกต์
 2. ทำ Proforma Invoice เพื่อทบทวนคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้วส่งให้ลูกค้าเซ็นต์รับทราบ
 3. ทบทวน จัดเตรียมและอนุมัติ ใบกำกับการบรรจุสินค้าและจำนวนก่อนส่งมอบ ( PRE ORDER  PACKING LIST )  เพื่อแจกจ่ายให้ฝ่ายผลิตและแผนกคลังสินค้าเพื่อทำการผลิตและจัดส่งสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด
 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิตและแผนกจัดส่ง เพื่อทำการผลิตและส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามระยะเวลาที่กำหนด
 5. ติดตามผลของการส่งสินค้าของสินค้า เพื่อสอบถามลูกค้าว่าสินค้าของบริษัทมีข้อบกพร่องใดบ้าง หรือมีสิ่งใดที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นตามความต้องการของลูกค้า โดยการส่งแบบสอบถาม Customer Satisfaction Survey  เพื่อสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า และ Customer Expectation Survey เพื่อสำรวจความคาดหวังของลูกค้า
 6. ติดต่อกับลูกค้าเก่าทั้งหมดอย่างน้อย 1 เดือนต่อครั้ง เพื่อเป็นการถามข่าวคราวความทุกข์สุขของลูกค้า และเป็นการติดตามคำสั่งซื้อใหม่ ๆ ด้วย
 7. ออกเอกสารใบขอให้แก้ไข ใบ CAR  (FM-QDD-16) ในกรณีที่มีคำร้องเรียนจากลูกค้า  เพื่อให้แผนกที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
 8. ทำการต้อนรับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างอบอุ่น และอาจมีการเยี่ยมเยียนลูกค้าบ้างถ้ามีโอกาส

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. ประสานงานกับฝ่ายผลิต แผนกคลังสินค้าและแผนกจัดส่ง เพื่อส่งมอบสินค้าตรงตามเวลาที่ลูกค้ากำหนด
 2. ประสานงานกับฝ่ายบัญชีเพื่อบันทึกยอดขายที่ถูกต้องและทำการติดตามการชำระเงินจากลูกค้าให้ตรงตามเครดิตการชำระเงินที่ตกลงกับลูกค้าไว้
 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้ากรณีที่มีผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบโดยลูกค้าหรือมีปัญหาคำร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อดำเนินการตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์, บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการขายอย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป                                                                                                                
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
 • มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
 • สามารถใช้ Computer ได้อย่างชำนาญ โดยเฉพาะ Microsoft Excel / Word และ Microsoft Outlook

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
085-076-9993 (เจ้าหน้าที่สรรหา)

ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ :
recruit@fpiautoparts.com

วิศวกรประกันคุณภาพ QA Engineer

 ฝ่าย  ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : 29 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

หน้าที่หลัก

 1. กำหนดค่ามาตรฐาน (Spec. / Standard) ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในองค์กร ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 2. กำหนดจัดฝึกอบรมให้คำแนะนำและวิธีการตรวจสอบที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
 3. รับผิดชอบแผนงานด้านการประกันคุณภาพ การพัฒนาระบบคุณภาพ ในผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม ร่วมกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง
 4. รับผิดชอบรายงานปัญหา หรือข้อร้องเรียนจากลูกค้าภายนอก โดยนำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา ดำเนินการแก้ไขและป้องกัน
 5. จัดทำแผนงานของระบบมาตรฐานคุณภาพ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และลดข้อร้องเรียนจากลูกค้า
 6. ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาสินค้าด้านคุณภาพ ที่ตรวจพบทั้งภายนอกและภายใน โดยการแก้ไขปัญหา และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำ
 7. ดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
 8. เข้าร่วมทีมปฏิบัติในการวางแผนผลิตภัณฑ์คุณภาพล่วงหน้า (APQP Team)
 9. ดำเนินการประเมินการบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ (Risk management)
 10. กำหนดแผนและทวนสอบการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) สำหรับพนักงานตรวจสอบคุณภาพ
 11. รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

หน้าที่ต้องปฏิบัติ

 1. ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ระบุไว้ในระบบบริหารจัดการคุณภาพ หรือระบบอื่นๆตามที่บริษัทได้นำมาประยุกต์ใช้ เช่นระบบ IATF16949, ISO9001, ISO14001, ISO50001
 2. ดำเนินการตามแผนงานด้านคุณภาพ / สิ่งแวดล้อม / อาชีวอนามัย ความปลอดภัย / พลังงงาน / ประจำปี สอดคล้องเป้าหมาย และนโยบายของบริษัท
 3. ปฏิบัติเป็นผู้ตรวจติดตามภายในในระบบ IATF16949, ISO9001 หรือระบบอื่นๆตามผู้บังคับบัญชากำหนด
 4. ปฏิบัติหน้าที่ส่วนคุณภาพในทีมวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการควบคุมกระบวนการ (APQP)
 5. จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ (Spec. / Standard / Limit sample / Master sample) ให้กับพนักงานตรวจสอบภายในกระบวนการผลิต
 6. จัดทำ Work Instruction เพื่อกำหนดวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องให้กับพนักงานตรวจสอบภายในกระบวนการผลิต
 7. ดำเนินการตอบสนองปัญหา หรือข้อร้องเรียนจากลูกค้าภายนอก โดยนำมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหา ดำเนินการแก้ไขและป้องกัน ด้วยเทคนิครายงาน 8D
 8. ปฏิบัติหน้าที่ส่วนคุณภาพในทีมวางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า และการควบคุมกระบวนการ (APQP)
 9. ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับฝ่าย R&D เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Model)
 10. ปฏิบัติหน้าที่ส่วนคุณภาพในการควบคุมการอนุมัติชิ้นส่วนในการผลิต (PPAP, ATIS, MQC)
 11. ดำเนินการจัดทำการวิเคราะห์ภาวะล้มเหลวและผลกระทบกระบวนการผลิต (FMEA)
 12. ดำเนินการจัดทำการควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ (SPC)
 13. ดำเนินการจัดทำการประเมินการวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA) สำหรับผนักงานตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในกระบวนการ
 14. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ อ.ส.บ./ว.ท.บ./ ค.อ.บ. ในด้านอุตสาหกรรมฯ
 • มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
085-076-9993 (เจ้าหน้าที่สรรหา)

ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ :
recruit@fpiautoparts.com

CHEMICAL PROCESS ENGINEER

แผนก  ชุบ   ฝ่าย  ผลิต

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : 29 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

หน้าที่หลัก

 1. บริหารจัดการห้องทดสอบ และตรวจสอบสารเคมี ให้มีการทดสอบ ที่เป็นไปตามข้อกำหนด และมีความแม่นยำในการแจ้งปัญหา การเสนอแนวทางป้องกันปัญหาที่ถูกต้องชัดเจน
 2. การบริหารจัดการเตรียมสารเคมี การตรวจวัดตามความถี่ การควบคุมในกระบวนการผลิตทางเคมีให้บรรลุผล
 3. จัดทำแผนควบคุมการผลิต (Control Plan) ของ Line ชุบ
  • แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Process Flow Chart)
  • ขั้นตอนการทำงาน (WI)
  • ผลการศึกษาขีดความสามารถกระบวนการ (Cpk)
  • การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านกระบวนการและผลกระทบ (PFMEA)
 4. การสืบค้นหาสาเหตุข้อผิดพลาด หรือสิ่งบกพร่องในกระบวนการผลิตร่วมกับฝ่ายผลิต และฝ่ายเกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปัญหาเกิดซ้ำ
 5. การสนับสนุนการทดสอบ ตรวจสอบ สินค้าวัตถุดิบ New Products ตามที่ได้รับมอบหมาย
 6. ฝึกอบรม ประเมินพนักงานใต้บังคับบัญชา ร่วมกับฝ่าย
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายพิเศษจากผู้บังคับบัญชา
 8. ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของบริษัทและตอบสนองนโยบายของบริษัท
 9. ทำการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการผลิต
 10. หาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ในกระบวนการผลิต และควบคุมกระบวนการชุบ
 11. เข้าร่วมในการ Trial New Model ที่ผ่านกระบวนการชุบ

หน้าที่ต้องปฏิบัติ

 1. จัดหาสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการชุบ ห้องปฏิบัติที่มีคุณภาพเพื่อให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
 2. ควบคุมการวิเคราะห์ค่าสารเคมีในแต่ละบ่อให้อยู่ในค่ามาตรฐาน
 3. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานดังนี้
  • แผนควบคุมการผลิต (Control Plan) ของ Line ชุบ
  • ขั้นตอนการทำงาน (WI)
  • แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Process Flow Chart)
  • ผลการศึกษาขีดความสามารถกระบวนการ (Cpk)
  • ผลการวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านกระบวนการและผลกระทบ (PFMEA)และมาตรฐานการทำงานที่เกี่ยวข้องว่า มีการปฏิบัติงานสอดคล้อง ที่ถูกต้องเพียงพอหรือไม่และการนำเสนอเพื่อการปรับปรุงมาตรฐานการทำงานให้ถูกต้องตามข้อกำหนด
  • จัดทำ Monthly Capacity Report แผนกชุบ
  • จัดทำ Energy Report แผนกชุบ
  • จัดทำ Productivity daily Report รายงานผู้บังคับบัญชา และผู้บริหารทุกวัน
 4. ทำแผนงานและการปฏิบัติผลของการวิเคราะห์ผลกระทบข้อบกพร่อง (Action Plan) ร่วมกับ หัวหน้างาน พนักงาน ให้มีการนำผลมาปรับปรุง แก้ ไขมาตรฐานให้สามารถยกระดับของการปรับปรุงเปรียบเทียบอย่างมีประสิทธิภาพ Process Improvement
 5. ให้คำปรึกษา และร่วมกิจกรรม กับพนักงานในฝ่ายต่าง ๆ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • มีความรู้เรื่องการบริหาร การวิเคราะห์ปัญหา การแก้ไขปัญหาในขั้นตอนขบวนการผลิต
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • การศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์เคมี , วิทยาศาสตร์เคมี

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
085-076-9993 (เจ้าหน้าที่สรรหา)

ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ :
recruit@fpiautoparts.com

Process Engineer

ฝ่าย  ผลิต

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : 29 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

หน้าที่หลัก

 1. ประสานงานกับหน่วยงาน New model ควบคุมการออกแบบ LINE การผลิต และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิต
 2. ศึกษาจัดทำและทบทวนเวลามาตรฐานในการผลิต (Standard Time), Set-up time, loss time, และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่
 3. ศึกษาร่วมจัดทำและทบทวน Line Lay-out และ Process Flow ของกระบวนการผลิตและพัฒนาแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามหลัก IE เสมอ เพื่อให้การผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 4. ศึกษาและปรับปรุงพัฒนา Motion & Time ในกระบวนการผลิตและปรับปรุงประสิทธิภาพ การทำงานของพนักงานในสายการผลิตให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 5. ศึกษาและปรับปรุงแก้ไขปัญหาจุดคอขวด ( Bottle Neck ) ในสายการผลิตรวมทั้งการเคลื่อนที่ ของวัตถุดิบระหว่างกระบวนการ ( WIP ) และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้ว ( F/G ) ให้ถูกต้องและมีการเคลื่อนที่น้อยที่สุด
 6. ศึกษาออกแบบและปรับปรุง Tooling, Jig & Fixture, Fool Proof Equipment , Facility หรือ อุปกรณ์อื่น ๆเพื่อสนับสนุนให้การผลิตเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 7. พิจารณาและดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงกระบวนการ การเตรียม R/M เพื่อใช้ในการทดลอง การติดตามผลการทดลอง( Trial ) และแจ้งข้อมูลขอแก้ไขไปยังฝ่ายวิศวกรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในกระบวนการผลิตและมีต้นทุนต่ำสุด
 8. วิเคราะห์กระบวนการ การผลิตและผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดของเสียในกระบวนการผลิต
 9. ปฏิบัติงานหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชา

หน้าที่ต้องปฏิบัติ

 1. วิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหากับฝ่ายการผลิต เพื่อปรับปรุงในด้านคุณภาพ
 2. จัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ปัญหาและดำเนินการแก้ไขปัญหากับฝ่ายการผลิต ในกรณีของเสีย
 3. ควบคุมการออกแบบ LINE การผลิต และติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิตทุกขั้นตอน โดยการจัดทำ Plan layout Line ที่สำหรับใช้ในการผลิต เพื่อดำเนินตามความต้องการของลูกค้า
 4. เสนอแนะความจำเป็นในการสั่งซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์ใหม่เพิ่มเติมในกระบวนการผลิต, เขียนใบสั่งซื้อ, ติดตามตรวจรับเครื่องจักรอุปกรณ์นั้น ๆ นำไปใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 5. จัดทำข้อมูล Cycle Time เพื่อทำการปรับปรุงยอดผลิต
 6. ศึกษาการเคลื่อนไหวในการทำงาน Motion ให้ถูกต้องตามหลัก Ergonomic

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี. หรือสูงกว่าในสาขาอุตสาหกรรม, อุตสาหการ,เทคโนโลยีการผลิต และสาขาอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
 • ประสบการณ์ทางด้าน Process Engineer 0-2 ปีขึ้นไป
 • ใช้คอมพิวเตอร์ (PC) ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Micro Soft Excel, MS.Word และ Power point
 • มีภาวะการเป็นผู้นำและบุคลิกภาพที่เหมาะสม
 • มีความรู้ทางด้าน IE
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษพอใช้

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
085-076-9993 (เจ้าหน้าที่สรรหา)

ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ :
recruit@fpiautoparts.com

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

 ฝ่าย  วิศวกรรม

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : 29 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

หน้าที่หลัก

 1. กำหนดแผนการดำเนินงานภายในฝ่ายวิศวกรรม
 2. การจัดทำแผนการควบคุมระบบพลังงานให้ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและให้มีความปลอดภัยสูงสุด
 3. ดูแลและวางแผนการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายวิศวกรรม
 4. ฝึกอบรม หรือกิจกรรมอื่น TS16949, ISO14001, OHSAS18001
 5. ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายและแผนกและภายนอกบริษัท
 6. ให้ความร่วมมือกับทุกกิจกรรมของบริษัทและตอบสนองนโยบายของบริษัท
 7. ควบคุมดูแลทรัพย์สินและรักษาทรัพย์สินของบริษัทตลอดจนการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 8. ควบคุมดูแลความประพฤติของผู้ใต้บังคับบัญชา
 9. อนุมัติเอกสารต่างๆตามอำนาจอนุมัติ

หน้าที่ต้องปฏิบัติ

 1. วิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลภาพรวมของระบบงานในฝ่ายวิศวกรรม
 2. คำนวณค่าใช้จ่าย ทั้งค่าแรง ค่าเครื่องมือ ค่าอะไหล่ ในแต่ละJOB เพื่อวิเคราะห์งบประมาณ
 3. กำหนดแนวทางและวางแผนการปฏิบัติงานด้านซ่อม บำรุงรักษาเครื่องจักร ตามกิจกรรม PM
 4. ติดต่อประสานงานการผลิตระหว่างฝ่ายผลิตและวิศวกรรม
 5. ให้คำปรึกษาถึงสาเหตุและที่มาของปัญหาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 6. นำเสนองาน โครงการ ปัญหาและความคืบหน้าของงานต่อผู้บังคับบัญชา
 7. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประเมินผลงาน หรือกิจกรรมอื่นๆ ทุกๆ 3 เดือน
 8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ประสบการด้าน วิศวกรรม 5 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม (ไฟฟ้า , เครื่องกล , อุตสาหกรรม)
 • มีความรู้ดีด้านงานที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เกี่ยวกับระบบ IATF16949, ISO14001, ISO45001, ข้อกำหนด และการบริหารความเสี่ยง Risk Management
 • มีความรู้เบื้องต้น CAD / CAM / CAE ความรู้ทางด้านการผลิตแม่พิมพ์ และความรู้เรื่องเครื่องจักร
 • สามารถแยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้น และสั่งงานได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถใช้วิจารณญาณในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูปได้
 • มีภาวะความเป็นผู้นำและบุคลิกภาพที่เหมาะสม

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
085-076-9993 (เจ้าหน้าที่สรรหา)

ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ :
recruit@fpiautoparts.com

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Trading

แผนก  การตลาด   ฝ่าย  ขายและการตลาด

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : 29 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

หน้าที่หลัก

 1. จัดซื้อสินค้าตามเอกสาร Pre-Order Packing List
 2. ประสานงานแผนกสโตร์ ,จัดส่ง,บัญชี และ Supplier

หน้าที่ต้องปฏิบัติ

 1. ตรวจเช็คราคากรณีมีสินค้าใหม่ที่ลูกค้าต้องการ
 2. ติดต่อ Supplier เกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า,ราคา และกำหนดการส่งมอบ
 3. เปิดใบสั่งซื้อ(FM-SAL-11) และนำเสนอให้ หัวหน้าแผนกจัดซื้อ(TRADING) เซ็นต์อนุมัติ
 4. ส่งแฟ็กซ์และหรือส่งอีเมลเอกสารใบสั่งซื้อให้ Supplier
 5. ตรวจสอบการส่งแฟ็กซ์และหรือการส่งอีเมลเอกสารใบสั่งซื้อ โดยการโทรติดตามโดยตรงกับ Supplier
 6. สอบถามกำหนดส่งสินค้า แล้วระบุวันที่ส่งสินค้าลงในโปรแกรมเปิดใบสั่งซื้อ
 7. ติตดามการจัดส่งสินค้าจาก Supplier ให้ตรงตามกำหนดที่นัดหมาย
 8. ประสานงานกับแผนกสโตร์เพื่อแจ้งกำหนดของเข้ากรณีมีการส่งสินค้าจาก Supplier จำนวนมากเพื่อเตรียมสถานที่จัดเก็บสินค้า
 9. ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กรและนอกองค์กร เพื่อให้การจัดซื้อดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ ตามขั้นตอน
 10. จัดการรายงาน การเคลื่อนไหวราคาสินค้าในท้องตลาด
 11. ช่วยเหลือให้การดูแล / สอนงานแก่พนักงานที่เข้ามาใหม่
 12. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาหรืออื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. ฝ่ายขาย เพื่อรับเอกสาร Pre-Order Packing List สำหรับตรวจดูรายการที่ต้องสั่งซื้อ
 2. ผู้ขายเพื่อสอบถามราคา, สั่งซื้อสินค้า และตามสินค้า
 3. แผนก Export เพื่อติดตามกำหนดการBooking ตู้สินค้า, เรือ สำหรับกำหนดวันและสถานที่ส่งของ
 4. แผนก Logistics, Sales เพื่อร่วมกันวางแผนการออก Shipment ทุกสัปดาห์
 5. แผนกสโตร์เพื่อสอบถาม Stock สินค้า และแจ้งกำหนดของเพื่อเข้า เพื่อเตรียมสถานที่
 6. แผนกจัดส่งเพื่อขอยืนยันสถานที่ ที่จะให้ Supplier จัดส่งสินค้า
 7. แผนก QC เพื่อยืนยันคุณภาพของสินค้า

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 •  การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ , บริหารธุรกิจ
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป .
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 • มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
 • สามารถใช้ Computer ได้อย่างชำนาญ โดยเฉพาะ Microsoft Excel และ Microsoft Word

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
085-076-9993 (เจ้าหน้าที่สรรหา)

ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ :
recruit@fpiautoparts.com

พนักงานจัดซื้อ

แผนก  จัดซื้อ

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : 29 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

หน้าที่หลัก

 1. ปฏิบัติงานตามขบวนการจัดซื้อทุกขั้นตอน ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการจัดซื้อ /การจัดจ้าง

หน้าที่ต้องปฏิบัติ

 1. ตรวจเอกสารบิล / ใบรับสินค้า ให้ตรงกับใบสั่งซื้อ ก่อนส่งต่อให้ฝ่ายบัญชี ให้ทันวันต่อวัน
 2. แยกเอกสาร และจัดเก็บให้เรียบร้อยและสะดวกในการค้นหา
 3. ส่งแฟกซ์ใบสั่งซื้อ และเอกสารต่างๆ ให้SUPPLIER
 4. จัดซื้อนอกสถานที่
 5. ดำเนินการจัดซื้อตามขั้นตอนการทำงาน (เช็คราคา / ต่อราคา / เทียบราคา /เปิดPO)
 6. ตรวจปิดPOในระบบ และตามที่หัวหน้างานสังการ
 7. ติดตามสินค้าที่สั่งซื้อให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบสั่งซื้อ
 8. ช่วยงานและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
 9. อื่น ๆ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปวส., ปริญญาตรีสาขาการตลาด,บริหารหรือวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ในการจัดซื้อ 0- 6 เดือนขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ มีไหวพริบ รอบคอบและกระตือรือร้นในการทำงานสูง
 • สามารถใช้ Computer โปรแกรมพื้นฐาน/สำเร็จรูป และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
 • สามารถขับรถยนต์ มีใบขับขี่และรู้เส้นทางในกรุงเทพ (สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ จัดซื้อนอกสถานที่)

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
085-076-9993 (เจ้าหน้าที่สรรหา)

ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ :
recruit@fpiautoparts.com

DOCUMENT CONTROLER

ฝ่าย  ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ (QDD)

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : 29 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

หน้าที่หลักและขอบข่ายความรับผิดชอบ

 1. ควบคุมระบบข้อมูลและเอกสารในระบบคุณภาพ , ระบบสิ่งแวดล้อม, ระบบความปลอดภัย , ระบบการจัดการพลังงาน
 2. ขึ้นทะเบียนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ, ระบบสิ่งแวดล้อม, ระบบความปลอดภัย , ระบบการจัดการพลังงาน
 3. เก็บรักษาเอกสารในระบบคุณภาพต้นฉบับทุกฉบับ เป็นระเบียบ / หมวดหมู่ / ง่ายต่อการตรวจสอบและใช้งาน
 4. ควบคุมสำเนาแจกจ่ายเอกสารที่ขึ้นทะเบียนให้ส่วนที่เกี่ยวข้อง
 5. ควบคุมการนำเอกสารออกไปใช้
 6. ควบคุมการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขเอกสารในระบบ
 7. จัดพิมพ์รายงานเพื่อสรุปประเด็น ในการตรวจติดตามคุณภาพภายใน
 8. จัดทำรายงานจากการประชุมทบทวนโดยฝ่ายบริหารในระบบคุณภาพ , ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม , ระบบการความปลอดภัยทุก 6 เดือน , ระบบการจัดการพลังงานทุก 1 ปี
 9. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • มีประสบการณ์งานธุรการในสำนักงาน พร้อมที่จะทำงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย
 • ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการในสำนักงาน , ระบบคุณภาพ ISO 9001 , IATF16949 , ISO14001 , ISO45001, ISO50001
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • มีความกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • การศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
085-076-9993 (เจ้าหน้าที่สรรหา)

ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ :
recruit@fpiautoparts.com

Logistic Programmer

ฝ่าย  เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : 29 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

หน้าที่หลัก

 1. วิเคราะห์และออกแบบระบบตาม Requirement ที่ได้รับเพื่อพัฒนาระบบ Logistic
 2. พัฒนาและบำรุงรักษาโปรแกรม Logistic
 3. ดำเนินการติดตั้งระบบงานใหม่ (Implement new system)
 4. สนับสนุนการเชื่อมต่อกับระบบ ERP
 5. จัดทำคู่มือ/อบรมให้กับผู้ใช้งานระบบ

หน้าที่ต้องปฏิบัติ

 1. พัฒนาโปรแกรมให้รองรับงานในบริษัท
 2. แก้ไขหรือปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพิ่มเติมตามความต้องการของผู้ใช้งาน(ทำการ customize หน้าจอ, ออกแบบ/แก้ไขรายงานตามความต้องการของผู้ใช้)
 3. บำรุงรักษาโปรแกรมหลักของบริษัทให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
 4. ฝึกอบรมบุคลากรในการใช้งานโปรแกรม
 5. ให้คำแนะนำ วิธีการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้ใช้งาน
 6. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ความสัมพันธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานทุกฝ่าย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ และ การเขียนโปรแกรม
 • มีความรู้ในการเขียนโปรแกรมพัฒนาระบบ Logistic
 • มีความสามารถในการ customize หน้าจอ , ออกแบบ/แก้ไขรายงาน
 • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวเนื่อง
 • อายุ 25-40 ปี

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
085-076-9993 (เจ้าหน้าที่สรรหา)

ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ :
recruit@fpiautoparts.com

RPA Programmer

ฝ่าย  เทคโนโลยีสารสนเทศ  IT

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร : 29 พ.ย. 2565 – 28 ก.พ. 2566

หน้าที่หลัก

 1. พัฒนาโปรแกรมด้าน Robotic Process Automation (RPA) โดยนำข้อมูลที่ได้จากระบบงาน ต่าง ๆ ปรับเป็นระบบอัตโนมัติโดยใช้ UiPAH หรือโปรแกรมอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว และลดขั้นตอนการทำงาน
 2. วิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อนำข้อมูลที่ได้พัฒนาต่อยอดเพื่ออำนวยความสะดวก สร้างการทำงานที่เป็นระบบแบบอัตโนมัติ (Automation) และพัฒนาระบบเพื่อช่วยในการตัดสินใจ
 3. ดำเนินการติดตั้งระบบงานใหม่

หน้าที่ต้องปฏิบัติ

 1. พัฒนาโปรแกรมใหม่โดยใช้ Robotic Process Automation (RPA)
 2. ปรับปรุงหรือแก้โปรแกรมตามคำขอแก้ไข
 3. วิเคราะห์และออกแบบระบบเพื่อนำพาองค์กรก้าวสู่ระบบ Smart Factory โดยใช้ RPA
 4. จัดทำคู่มือและอบรม และดำเนินการติดตั้งระบบงานใหม่
 5. ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • ประสบการณ์ทางด้านคอมพิวเตอร์ และ การเขียนโปรแกรมโดยใช้ Robotic Process Automation (RPA) หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การเขียน UiPATH ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี
 • มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีความใฝ่รู้ในการนำความรู้ด้าน RAP มาประยุกต์ใช้งานอยู่เสมอ

ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
085-076-9993 (เจ้าหน้าที่สรรหา)

ช่องทางในการรับสมัครทางอีเมลล์ :
recruit@fpiautoparts.com

Fortune Parts Industry Public Company Limited (FPI) uses cookies to provide you with a better browsing experience. Detailed information on the use of cookies on this site นโยบายความเป็นส่วนตัว and how you can manage them, ตั้งค่า is provided in our Privacy and Cookies Policy.

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

You can choose to set cookies by turning on/off each type of cookie according to your needs, except for the necessary cookies.

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • การเก็บข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์

  Google Analytics เป็นเครื่องมือที่สามารถช่วยให้ผู้ประกอบการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าที่มีเพื่อนำไปพัฒนาเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกการตั้งค่า