ช่องทางการร้องเรียน

เมื่อท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมในการลงทุน หรือพบเห็นการกระทำผิด การกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับบริษัท และ/หรือ ผู้ลงทุน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและเบาะแสที่ท่านแจ้งมา เพื่อให้มีความยุติธรรมแก่ผู้ลงทุนและบริษัทโดยเร็วที่สุด

ช่องทางที่ 1 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
คุณ สุธนัย ประเสริฐสรรพ์
คุณ อนันต์ เกตุพิทยา
คุณ ภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
คุณ อนันตชัย ยูรประถม

ช่องทางที่ 2 เลขานุการบริษัท หรือ คณะบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
คุณ สรายุทธ์ อุยบวน
คุณ สมพล ธนาดำรงศักดิ์
คุณ นุศรา ธนาดำรงศักดิ์

**หมายเหตุ กรณีกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์จะส่งถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะบุคคลทั้ง 7 ท่าน **

    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยข้อมูลนี้จะถูกส่งไปยัง คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก CEO ข้อมูลของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับสูงสุด