วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

“ มุ่งสู่การเป็นผู้นำ ด้านการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ รวมถึงเป็นศูนย์รวมในการจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์ และขยายสายธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน''

พันธกิจ

"พัฒนาสู่ความเป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่มต่อผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี"

Forever Continuous Improvement

การพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์

Producing Quality Products

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

International Penetration

การขยายตลาดผ่านช่องทางการจำหน่ายไปทั่วโลก

Customer Satisfaction

สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่พนักงาน ลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย

On Time Delivery

การส่งมอบสินค้าที่ตรงเวลา

Sustainability Development

สร้างความยั่งยืนทางด้านสังคม กิจการ  และผู้มีส่วนได้เสีย โดยใช้หลักธรรมาภิบาล และ ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

Alliance

สร้างพันธมิตรและพัฒนาคู่ค้าให้ครอบคลุม ห่วงโซ่ทางธุรกิจ อย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมร่วม

“ปลูกฝังพฤติกรรมของพนักงานในการสร้างพลังร่วมนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร ”

วัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ

พัฒนาองค์กรสู่การดำเนินงานที่มีความเป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco Operational Excellence) โดยสร้างการเติบโตเชิงเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งนำเอาตัวชี้วัดประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) ในการเพิ่มกำไรที่ได้จากการดำเนินงานเป็น 83,567 บาทต่อการปล่อยปริมาณการปล่อยก๊าซกระจก 1 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี 2567 ใช้ปี 2561 เป็นปีฐาน และพัฒนาค่า Factor X แห่งความยั่งยืนเท่ากับ 1.5 ภายในปี 2567 ใช้ปี 2559 เป็นปีฐาน โดยนำประเด็นประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจหาความสัมพันธ์กับประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญระดับโลกและเกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและเติบโตบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า และปล่อยมลพิษของเสียน้อยลงตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ