โครงสร้างผู้ถือหุ้น

1. จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

 

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 378,257,483.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,513,029,934 หุ้น มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,513,029,934 บาท  แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,513,029,934 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

2. โครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

  รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละของหุ้นที่เรียกชำระ
1 กลุ่มธนาดำรงศักดิ์ 1,013,069,322        66.96
  นายสมพล        ธนาดำรงศักดิ์ 415,616,844 27.469
  น.ส.อัจฉรา       ธนาดำรงศักดิ์ 138,504,900 9.154
  นายยรรยงค์ชัย  ธนาดำรงศักดิ์ 108,460,000 7.168
  นายสมกิจ        ธนาดำรงศักดิ์ 95,460,000 6.309
  น.ส.มาลีรัตน์     ธนาดำรงศักดิ์ 60,492,000 3.998
  น.ส.ธัญพิชชา    ธนาดำรงศักดิ์ 43,621,578 2.883
  นางลาวัลย์       ธนาดำรงศักดิ์ 36,254,000 2.396
  นายอภิสิทธิ์      ธนาดำรงศักดิ์ 27,115,000 1.792
  นายแสงเจริญ    ธนาดำรงศักดิ์ 27,115,000 1.792
นายอภิรัตน์      ธนาดำรงศักดิ์ 21,765,000 1.439
นางสาวกชรัตน์ ธนาดำรงศักดิ์ 20,000,000 1.322
  นายแสงทวี       ธนาดำรงศักดิ์ 10,665,000 0.705
นายแสงชัย       ธนาดำรงศักดิ์ 8,000,000 0.529
2 นางรวีวรรณ     ม้าทอง 86,768,000 5.735
3 นายสุรพล        ปิยะธีรธิติวรกุล 54,052,700 3.572
4 บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) 40,000,000 2.644
5 นางมาลี          จงสุวณิชย์ 14,263,400 0.943
6 นายกิตติพจน์   จงสุวณิชย์ 10,322,500 0.682
7 OCBC SECURITIES PRIVATE LIMITED 10,000,000 0.661
8 น.ส.อาภรณ์      เสนีย์ประกรณ์ไกร 10,000,000 0.661
9 นายพิสิษฏ์       พิพัฒน์วิไลกุล 8,700,000 0.575
10 นายวีระ          วงศ์แจ่มเจริญ 8,000,000 0.529
11 น.ส.พัฐสุดา      ว่องเวศน์ 7,927,275 0.524
12 นางสาวจิรนันท์      อารีย์มิตร 7,822,250 0.517
13 น.ส.ฉัตรนภา    เตตานนทร์สกุล 7,598,200 0.502
14 ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ 234,506,287 15.50
  รวม 1,513,029,934 100.00

3. การถือหุ้นสามัญของคณะกรรมการบริษัทและคู่สมรส

ชื่อกรรมการ/คู่สมรส ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
1 นายสมพล  ธนาดำรงศักดิ์ 315,044,844 415,616,844 415,616,844
2 นายสมกิจ  ธนาดำรงศักดิ์ 86,768,000 95,460,000 95,460,000
3 นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์ 96,768,000 108,460,000 108,460,000
4 นางรวีวรรณ ม้าทอง 43,384,000 87,183,000 86,768,000 -415,000
5 นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์ 21,692,000 27,115,000 27,115,000
6 นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ (คู่สมรส) 678,500 378,500 778,500 +400,000
7 นายอนันต์  เกตุพิทยา ไม่เปลี่ยนแปลง
8 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ไม่เปลี่ยนแปลง
9 นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ ไม่เปลี่ยนแปลง
10 นายอนันตชัย ยูรประถม ไม่เปลี่ยนแปลง
11 นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ ไม่เปลี่ยนแปลง

ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้

 3,343 total views,  1 views today