นโยบายการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน

นโยบายการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและบริการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร มุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการสูญเสียพร้อมทั้งตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ทุกกิจกรรมและทุกกระบวนการของบริษัทฯ ในการอนุรักษ์การใช้พลังงานจากการดำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน จึงขอประกาศนโยบายพลังงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

  1. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จำเป็น และข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และดำรงรักษาระบบบริหารจัดการพลังงานไว้
  2. ใช้เทคโนโลยีการผลิต ทรัพยากรการผลิต พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สากลยอมรับ โดยการนำกลยุทธ์ 4Rs ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle และ Replacement อันจะนำไปสู่การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน
  3. สนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นอย่างเพียงพอเพื่อดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ออกแบบ จัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร อุปกรณ์การผลิตและบริการอื่นๆตามความเหมาะสม โดยพิจารณาถึงการปรับปรุงสมรรถนะการใช้พลังงาน การเพิ่มประสิทธิภาพอนุรักษ์พลังงานและประหยัดพลังงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ
  4. สื่อสาร รณรงค์ ส่งเสริม สร้างจิตสำนึกและสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาพลังงานที่ยี่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พลังงาน พัฒนาพลังงานทดแทน นำทรัพยากรที่ใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ลดมลภาวะต่างๆ ลดการสูญเสียพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
  5. กำหนดและทบทวนวัตถุประสงค์, กลยุทธ์, แผนงาน และเป้าหมายในการพัฒนาระบบการจัดการพลังงานตามมาตรฐานสากลและจัดทำรายงานการจัดการพลังงานของบริษัทฯ เสนอต่อผู้บริหาร และเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกปี

พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมา คู่ค้า จะต้องปฏิบัติตามนโยบายพลังงานของบริษัทอย่างเคร่งครัดในการนำนโยบายพลังงานนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานและพร้อมที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

(นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 145 total views,  1 views today