นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ตามข้อบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ มติของคณะกรรมของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ที่คณะกรรมการของบริษัท มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล  ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
เงินปันผลระหว่างการ  0.06 0.04 0.05
เงินปันผลประจำปี 0.04 0.04 0.045
กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.15 0.15 0.13
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ 67.71% 95.00% 72.85%

 1,165 total views,  1 views today