การกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และยึดมั่นในจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

 2,008 total views,  1 views today