คณะกรรมการและผู้บริหาร

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย

 ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่ง
1 นางรวีวรรณ ม้าทอง ประธานกรรมการ
2 นายแสงเจริญ ธนาดำรงศักดิ์ รองประธานกรรมการ
3 นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4 นายสมกิจ ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการ
5 นายยรรยงค์ชัย ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการ
6 นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการ
7 นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8 นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10 นายอนันตชัย ยูรประถม กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11 นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

โดยมี นายสรายุทธ์ อุยบวน เป็นเลขานุการบริษัทฯ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2562

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2 นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
4 นายอนันตชัย ยูรประถม กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
5 นางสาวปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

หมายเหตุ : เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
โดยมีนางสาววรรณวิมล จองสุรียภาส เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2 นายอนันต์ เกตุพิทยา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3 นายอนันตชัย ยูรประถม กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ : โดยมีนายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ เป็นเลขานุการกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายอนันต์ เกตุพิทยา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
2 นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ
3 นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ รองประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
4 นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5 นายเกียรติศักดิ์ ไชยรวมกุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
6 นายวัชระ วีรปรศุ กรรมการบริหารความเสี่ยง
7 นายสรายุทธ์ อุยบวน กรรมการบริหารความเสี่ยง
8 นายสังเวียน มีทอง กรรมการบริหารความเสี่ยง
9 นายธงไชย วิวงศ์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
10 นายบุญไพร คำแสนสุข กรรมการบริหารความเสี่ยง
11 ดร.ศรุดา ศิริภัทรปรีชา กรรมการบริหารความเสี่ยง
12 นายประจักษ์ ศรีภา กรรมการบริหารความเสี่ยง
13 นางสาวนาดติยา กลิ่นจันทร์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
14 นายณัฐวัชร รถแก้ว กรรมการบริหารความเสี่ยง
15 นางสาวอินชนันม์ บุญคง กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสุธนัย ประเสริฐสรรพ์ ประธานกรรมการกำกับดูแล
2 นายอนันตชัย ยูรประถม รองประธานกรรมการกำกับดูแล
3 นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ กรรมการกำกับดูแล
4 นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการกำกับดูแล
5 นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการกำกับดูแล

6. คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง
1 นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการผู้จัดการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง/นักลงทุนสัมพันธ์
2 นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ รองประธานกรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการ/รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง/นักลงทุนสัมพันธ์
3 นายเกียรติศักดิ์ ไชยรวมกุล กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
4 นายวัชระ วีรปรศุ กรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน / กรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น / นักลงทุนสัมพันธ์
5 นายสังเวียน มีทอง กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ / กรรมการบริหารความเสี่ยง/ คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
6 นายสรายุทธ์ อุยบวน กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น/ เลขานุการบริษัท/ นักลงทุนสัมพันธ์
7 นายธงไชย วิวงศ์ กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
8 ดร.ศรุดา ศิริภัทรปรีชา กรรมการบริหาร/ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาความยั่งยืน/ กรรมการบริหารความเสี่ยง /คณะทำงานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 2,354 total views,  1 views today