นโยบาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  สิ่งแวดล้อม และพลังงาน  ซึ่ง เรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน     จึงขอประกาศ นโยบาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัย  สิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

 1. มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อบังคับต่างๆ อย่างมีประสิทธิผล
 2. ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จำเป็น และข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน และดำรงรักษาระบบบริหารจัดการไว้
 3. บริษัทฯ จะสนับสนุนการออกแบบ จัดซื้อ จัดหาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อการปรับปรุงสมรรถนะการใช้พลังงาน และ เพื่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ในการทำงานที่ดี
 4. มุ่งมั่นที่จะควบคุม ป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุ จากการทำงานโดย มีเป้าหมายที่จะลดสถิติการประสบอันตราย ของพนักงาน ให้เป็นศูนย์
 5. มุ่งมั่นที่จะควบคุมให้ การเกิดมลพิษทางอากาศ / น้ำเสีย / ขยะอุตสาหกรรม รวมถึงมลภาวะอื่นๆ ที่เกิดจากกระบวนการทำงาน ต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดและจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
 6. บริษัทฯ จะดำเนินการปรับปรุงสมรรถนะพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานลง 10 % ภายในปี 2562 จากระดับการใช้พลังงานในปัจจุบัน
 7. สนับสนุนให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยการจัดการฝึกอบรมและสร้างจิตสำนึกในการที่จะปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย รักษาสิ่งแวดล้อม การใช้และการอนุรักษ์ พลังงานอย่างมีคุณค่า
 8. ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆของทางราชการและเอกชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมรวมทั้ง การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 9. ทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แผนปฏิบัติด้านการอนุรักษ์พลังงาน ผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน อย่างสม่ำเสมอทุกๆปี
 10. ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 10% ภายใน 3 ปี
  หมายเหตุ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เปรียบเทียบฐานข้อมูลที่วัดได้ ปริมาณการใช้ได้ในแต่ละปี

ผู้บริหารสูงสุดจะทำการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี และเผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบ  เพื่อให้เข้าใจ ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้การจัดการ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนโดยผู้บริหารพร้อมให้การ ส่งเสริม สนับสนุนและพร้อมที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะชน

ประกาศ ณ. วันที่ 9 มกราคม 2560

(นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์)
กรรมการผู้จัดการ