ขอเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน

ประกาศ HRD. 12/2562

เรื่อง  ระเบียบการขอเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน

 1. บริษัทฯ อนุญาตให้เข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน คือ  วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 2. เวลาการเข้าเยี่ยมชม  แบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ
  • ช่วงเช้า   เวลา 09.00 – 12.00 น.
  • ช่วงบ่าย  เวลา 14.00 – 17.00 น.
 3. จำนวนในการเข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงานต้องมีจำนวนอย่างน้อย 15 ท่าน และไม่เกิน 50 ท่าน
 4. หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกที่ขอเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน ประกอบด้วย  สถาบันการศึกษา  หน่ายงานภาครัฐ หรือองค์กรอื่นๆ ที่ต้องการดูงานเกี่ยวกับ  งานผลิต  ติดตั้งระบบวิศวกรรมทางด้านพลังงาน   หากนอกเหนือจากหัวข้อดังกล่าว  ต้องผ่านดุลยพินิจของรองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการผู้จัดการก่อน
 5. ขั้นตอนการขอเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน
  1. ติดต่อขอเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนวันที่เข้าเยี่ยมชม
  2. ระบุรายละเอียดดังนี้
   • ชื่อหน่วยงานหนังสือรับรองบริษัทและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่จะเข้าศึกษาดูงาน  พร้อมตำแหน่ง
   • ชื่อผู้ประสานงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ
   • ระบุวันและเวลาที่ต้องการเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานอย่างชัดเจน
   • วัตถุประสงค์ สิ่งที่หวังว่าจะได้จากการเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน
   • ระบุหัวข้อการเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานให้ชัดเจน
   • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม การขอเข้าเยี่ยมชม /ศึกษาดูงาน ของบริษัทฯได้ที่ ใต้ประกาศนี้
 6. ในกรณีที่มีหลายหน่วยงานทำการจองขอเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานในวันและเวลาเดียวกัน ทางบริษัทฯ จะให้สิทธิกับหน่วยงานที่ดำเนินการยื่นเรื่องก่อนเป็นหน่วยงานแรก
 7. การจองเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานจะสมบูรณ์ได้   ก็ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากทางบริษัทฯ  เป็นลายลักษณ์อักษร หรือ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ติดต่อประสานตอบรับกลับไปยังหน่วยงานของท่านแล้ว
 8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา พื้นที่การเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานตามความเหมาะสม  โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ
 9. กรณีที่หน่วยงานนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานจากทางบริษัทฯ  แล้วต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน    โปรดติดต่อประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร.02-993-4970 ต่อ 110 หรือ 199  ก่อนถึงกำหนดการเยี่ยมชมดูงานเดิม  แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
 10. กรณีหน่วยงานหรือองค์กรใดที่แจ้งความประสงค์เข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงานในส่วนไลน์การผลิต ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้ใช้มือถือหรือกล้องถ่ายรูปในการบันทึกภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหวโดยเด็ดขาด
 11. หน่วยงานหรือองค์กรใดที่มีความประสงค์เข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน สามารถติดต่อและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  ในวันและเวลาทำการ
  • Tel. 02-993-4970 ต่อ 110 หรือ 199
  • E-mail : training@fpiautoparts.com

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม  พ.ศ. 2562


ประกาศ HRD. 13/2562

เรื่อง  ระเบียบปฏิบัติสำหรับบุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน

หลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย

 1. แต่งกายด้วยชุดสุภาพ  รองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น  (ห้ามสวมกางเกงขาสั้น  และไม่ใส่รองเท้าแตะ)
 2. ห้ามสูบบุหรี่ภายในบริเวณโรงงาน
 3. ห้ามนำสิ่งของมึนเมาและสิ่งแสพติดเข้ามาเสพภายในบริเวณโรงงาน
 4. ห้ามนำอาหารมารับประทานอาหารภายในบริเวณโรงงาน
 5. ผู้เข้าเยี่ยมชม/ศึกษาดูงาน จะต้องปฏิบัติตามป้ายประกาศห้ามและป้ายประกาศเตือนที่ติดประกาศไว้ รวมทั้งต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือวิทยากรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้เยี่ยมชมและช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมของโรงงาน
 6. ให้จอดรถในจุดที่กำหนดให้เป็นจุดจอด  และต้องดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเรียบร้อยแล้ว
 7. การทิ้งขยะ ให้ทิ้งตามจุดที่กำหนดและแยกประเภทของขยะเพื่อง่ายและสะดวกต่อการบริหารจัดการภายในโรงงาน
 8. ห้ามพกพาอาวุธต่างๆ เข้ามาภายในพื้นที่โรงงาน
 9. ห้ามส่งเสียงดัง หยอกล้อ คุยเล่นเสียงดังขณะเดินชมพื้นที่ในโรงงาน
 10. ห้ามสัมผัสเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
 11. ห้ามใช้มือถือหรืออุปกรณ์ถ่ายภาพ ทำการบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว
 12. ในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน  ให้ปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 13. ต้องติดบัตร  “ผู้มาติดต่อ” ให้เห็นชัดเจนทุกครั้งที่อยู่ในบริเวณโรงงาน
 14. ให้เดินภายในโรงงานเป็นกลุ่ม  ห้ามเดินแยกจากกลุ่มเป็นการส่วนตัว (หากมีความจำเป็นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบก่อนทุกครั้ง)

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562


แบบฟอร์มการขอเข้าเยี่ยมชม / ศึกษาดูงาน