นโยบายการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

นโยบายการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและบริการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน นำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่ธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน จึงขอประกาศนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดการความเสี่ยงและความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต การปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจริยธรรมธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับขนาดของธรุกิจ ได้แก่ เม็ดพลาสติก พลังงาน น้ำ สารเคมี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย โดยดำเนินการรลดของเสีย ใช้ซ้ำ ใช้วัตถุดิบ/อุปกรณ์ทดแทนและนำวัสดุเหลือใช้/ของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

การสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ยั่งยืน

สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจและนวัตกรรมทางสังคมในการสร้างมูลค่าเพิ่มบนพื้นฐานของการดำเนินงานที่เป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มผลตอบแทนด้านการลงทุน รวมถึงสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามหลักสากล

ใช้หลักความยุติธรรมในปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเสมอภาค เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการทํางาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แบ่งแยกถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สีผิว การศึกษา ชาติตระกูล และไม่ใช้แรงงานเด็ก

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ยั่งยืน

ดำเนินการบริหารจัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบริหารจัดการพลังงาน น้ำ ความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการของเสีย โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ป้องกัน ควบคุม ลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม และพลังงานให้น้อยที่สุดจากการดำเนินธุรกิจปกติตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์

การสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

สร้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงาน คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจและเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตโดยใช้วัสดุที่สามารถนำมาใช้ใหม่ และรีไซเคิลได้ อันนำไปสู่สร้างสังคมคาร์บอนต่ำผ่านการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

องค์กรที่มีการดำเนินงานที่เป็นเลิศเชิงนิเวศเศรษฐกิจ

พัฒนาการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรทางธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การพัฒนาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การพัฒนาพลังงาน และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมา คู่ค้า จะต้องปฏิบัติตามนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทอย่างเคร่งครัดในการนำนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานและพร้อมที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

(นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 154 total views,  1 views today