นโยบาย การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

นโยบาย การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนยานยนต์ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO45001:2018 ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ในการทำงาน โดยถือว่าระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็น สิ่งสำคัญและจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินทั้งของบริษัทฯและบุคคลภายนอก ประกอบกิจการต้องไม่ส่งผลกระทบต่อ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งในบริเวณที่ทำงานและสภาพแวดล้อมข้างเคียง จึงกำหนดนโยบายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้

  1. บริษัทมุ่งมั่นในการปฏิบัติ จัดเตรียม ตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงาน อุปกรณ์ สภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ เจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นกับการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความปลอดภัย
  2. บริษัทมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิผล
  3. บริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการป้องกันอันตรายที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การเจ็บป่วย และผลกระทบที่ อาจจะเกิดกับสภาพแวดล้อม อันเนื่องมาจากการทำงานหรือการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยจะพัฒนา และปรับปรุง แก้ไขอย่างต่อเนื่อง
  4. สนับสนุนให้มีการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยการจัดการฝึกอบรมและสร้างจิตสำนึกในการที่จะปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยและรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  5. มุ่งมั่นที่จะลดสถิติการประสบอันตราย ของพนักงาน ลดมลพิษทางอากาศ / น้ำเสีย ขยะอุตสาหกรรม รวมถึงมลภาวะที่เกิดจากกระบวนการทำงาน
  6. ให้ความร่วมมือกับองค์กรต่างๆของทางราชการและเอกชน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมทั้ง การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  7. ทบทวนปรับปรุงผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้การเอาใจใส่ในระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนโดยผู้บริหารพร้อมให้การ สนับสนุนและพร้อมที่จะเผยแพร่สู่สาธารณะชน

ประกาศ ณ. วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

(นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

 158 total views,  1 views today