คำถามที่ถูกถามบ่อย

คลิกเพื่อแสดงคำตอบ

แนวทางการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต
เติบโตไปพร้อมๆกันในทุกด้านระหว่าง ต่างประเทศ / ในประเทศ, สินค้าที่ผลิตเอง / trading, REM / OEM

แนวโน้มการเติบโตของรายได้เป็นอย่างไร
แผนในปี 2012-2016 บริษัทตั้งเป้าโตปีละ 20% ทุกปี

วิธีการรักษาฐานลูกค้า ในปัจจุบัน และวิธีการหาลูกค้ารายใหม่
พิจารณาประเภทลูกค้าในแต่ละประเทศ ผูกขาด/ผู้นำ2-3ราย/ทุกรายเป็นTradingได้หมด, ออกงานโชว์

กลยุทธ์ในการเพิ่มรายได้ และการลดต้นทุนเป็นอย่างไร
มอบคุณค่าสูงสุดให้กับลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเดิม ขยายตลาดเข้าสู่ประเทศใหม่ๆ วางแผนการผลิตล่วงหน้าให้เกิด Economy of Scale

การดูแลลูกค้าในกรณีที่เป็นลูกค้าต่างประเทศ โดยเฉพาะลูกค้าที่อยู่ใน Sanctioned List ทำอย่างไร
เลือกลูกค้าที่ดีในประเทศนั้น

ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ อยู่ในแถบตะวันออกกลางและแอฟริกา ซึ่งมีความไม่มั่นคงทางการเมืองค่อนข้างสูง บริษัทฯ มีนโยบายในการบริหารความเสี่ยงของลูกค้ากลุ่มนี้อย่างไร
ไปพบลูกค้าเพื่อดูลูกค้าว่ามี Warehouse หรือไม่ เถ้าแก่ทำงานเอง? มีทีมงานที่ดี?

การขายสินค้าในประเทศอียิปต์ ทำไมถึงต้องแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนจำหน่ายทำธุรกิจอะไร
เพราะลูกค้าในประเทศอียิปต์ อิรัก อิหร่าน ชอบโกงอยู่เสมอ ต้องหาตัวแทนจำหน่ายเป็นผู้บริหารจัดการ

ทำไมจึงไม่มีตัวแทนจำหน่ายสำหรับประเทศอื่นๆ
เพราะลูกค้าในประเทศอื่นอื่น บริหารจัดการง่าย

ตัวแทนจำหน่ายต่างประเทศแตกต่างจากตัวแทนจำหน่ายในประเทศหรือไม่ อย่างไร
STP มีฐานลูกค้ามาเป็นเวลานาน จึงขายให้ไปทำตลาดโดยได้ผลตอบแทนในรูปส่วนต่างราคาขาย/ต้นทุน

นโยบายในการให้ค่าตอบแทนแก่ตัวแทนจำหน่ายเป็นอย่างไร
ต่างประเทศ 5% / ในประเทศขายให้ไปบวกกำไรต่อเอง

บริษัทฯ มีการทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายแต่ละรายหรือไม่
มีการแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

นโยบายในกำหนดราคาสินค้า สินค้าแต่ละประเภท OEM & REM แต่ละภูมิภาค แตกต่างกันอย่างไร
Multi Pricing Policy & 61485;Variable cost plus pricing

ราคาสินค้าของบริษัทฯ สูงหรือต่ำกว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรม
สินค้าที่ผ่านกระบวนการชุป จะสูงกว่า 0-15%

ยอดขายต่างประเทศส่วนใหญ่ขายไปประเทศใด เพราะอะไร / แนวโน้มในอนาคต
ตลาดใดในโลกเติบโตขึ้นที่ใด เราจะไปทำตลาดนั้นๆ

รายได้ของบริษัทฯ เป็น Seasonal หรือไม่ อย่างไร
อาจกล่าวได้ว่าธุรกิจของบริษัทเป็นวงจร กล่าวคือ -สาเหตุที่ทำให้ Q4 มียอดขายที่โดดเด่นเนื่องจาก บริษัทได้ผลิตแม่พิมพ์สำหรับผลิตสินค้ารุ่นใหม่ตลอดทั้งปี ใน Q4 จะมีจำนวนสะสมของแม่พิมพ์ใหม่มากที่สุดส่วนสาเหตุที่ Q4 กำไรไม่โดดเด่นตามยอดขาย เท่ากับ Q1-Q3 เนื่องจากมีการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนสินค้าคงคลัง ซึ่งบริษัทสามารถจำหน่ายสินค้าเหล่านั้นได้ รวมถึงค่าใช้จ่าย Incentive และ Bonus

รายได้ส่วนใหญ่เป็น USD มีนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร
ซื้อ Forward Contract ครอบคลุม 3-6 เดือน

เกณฑ์ในการตัดสินใจว่าจะทำแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่
– ลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าแม่พิมพ์ – ถ้าต้องลงทุนเอง พิจารณาระยะคืนทุน<3 ปี – ความเสี่ยง 1& 61664;1 or 1& 61664; many

เกณฑ์ที่ในการตัดสินใจรับงาน OEM แต่ละโครงการ แม่พิมพ์งาน OEM เป็นของใคร หากต้องทำ Mold ใหม่ กำหนดราคาอย่างไร ราคาสินค้ารวมค่า Mold หรือไม่ อย่างไร
ตอบเหมือนข้อข้างต้น

บริษัทฯ มีนโยบายควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างไร
OEM ตาม spec ลูกค้า / REM ตามข้อกำหนด

ความเสี่ยงหลักของบริษัทฯ คืออะไร มีนโยบายป้องกันความเสี่ยงอย่างไร
หลักๆ ก็มีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนจึงได้บริหารความเสี่ยง โดยซื้อ Forward Contract ครอบคลุม 3-6 เดือน

ที่ผ่านมา บริษัทฯ เคยประสบปัญหาไม่สามารถส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้าตามกำหนดเวลาหรือไม่ แก้ไขอย่างไร
เพิ่มสายการผลิต

ผลกระทบจาก AEC คืออะไร
น่าจะมีผลกระทบน้อยมาก เนื่องจากลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่เป็นลูกค้าต่างประเทศที่กระจายอยู่ตามทวีปต่างๆทั่วโลก จึงเหมือนเป็นความพร้อมที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้ว


การที่อุตสาหกรรมยานยนต์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีแผนรองรับอย่างไร
เพื่อรองรับปริมาณออเดอร์ที่เพิ่มสูงขึ้น บริษัทมีแผนขยายการผลิตโดยการเพิ่มเครื่องจักรระหว่างปี 2555-2556 จะมีเครื่องจักรเพิ่มขึ้นรวม 6 เครื่อง โดย 3 เครื่องแรกทยอยติดตั้งในช่วงปลายปี 2555 เริ่มเดินเครื่องแล้วในเดือน ม.ค.56 และอีก 3 เครื่องจะเข้ามาช่วงปลายเดือน เม.ย.2556 ซึ่งสามารถเดินเครื่องได้ในเดือน พ.ค.2556 ตามกำลังการผลิตที่วางแผนไว้ จะทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นทั้งสิ้นเป็น 7,756 ตัน/ปี หรือเพิ่มขึ้น 50% แบ่งเป็น -กำลังการผลิตสินค้ากลุ่มกันชน เพิ่มขึ้นเป็น 4,480 ตัน/ปี เพิ่มขึ้น 66% -กำลังการผลิตสินค้ากลุ่มหน้ากระจัง เพิ่มขึ้นเป็น 3,100 ตัน/ปี เพิ่มขึ้น 34% -กำลังการผลิตสินค้ากลุ่มไฟท้าย/ไฟเลี้ยว/ขอบไฟ เพิ่มขึ้นเป็น 176 ตัน/ปี เพิ่มขึ้น 9%

โครงการในอนาคตของบริษัทฯ เป็นอย่างไร วางแผนการลงทุนอะไรบ้าง มีผลดีอย่างไรกับบริษัทฯ
ด้วยการลงทุนในโครงการต่างๆ เพื่อสามารถรองรับการขยายงานในอนาคต อาทิ – การเพิ่มเครื่องจักรการผลิต (เครื่องฉีด) ระหว่างปี 2555-2556 จำนวน 6 เครื่อง จะทำให้กำลังการผลิตรวมเพิ่มขึ้นเป็น 7,756 ตัน/ปี หรือเพิ่มขึ้น 50% จากปี 2555 โดยสามารถเพิ่มกำลังการผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้ & 61607; สินค้ากลุ่มกันชน กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 4,480 ตัน/ปี หรือเพิ่มขึ้น 66% & 61607; สินค้ากลุ่มกันหน้ากระจัง กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 3,100 ตัน/ปี หรือเพิ่มขึ้น 34% & 61607; สินค้ากลุ่มไฟหน้าและไฟท้าย กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 176 ตัน/ปี หรือเพิ่มขึ้น 9% – การลงทุนในที่ดินกว่า 4 ไร่ เพื่อขยายงานในส่วนวิศวกรรม วิจัยพัฒนาออกแบบผลิตภัณฑ์ และสร้างแม่พิมพ์ – อาคารสำนักงานหลังใหม่ บนพื้นที่ 2,800 ตารางเมตรมูลค่า 25.00 ล้านบาท – อาคารคลังสินค้าหลังใหม่บนที่ดิน 28 ไร่ โดยใช้เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ในเฟสแรก เพื่อเพิ่มพื้นที่จัดเก็บสินค้าจาก 48,000 ตารางเมตร เป็น 72,000 ตารางเมตร หรือเพิ่มขึ้น 50%

ระยะเวลาที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า จนถึงวันส่งมอบใช้ระยะเวลาผลิตนานเท่าไหร่
ถ้ามีสินค้า 1 รายการ สินค้าที่สั่งจะผลิตผ่านทุกกระบวนการ สามารถส่งมอบสินค้าได้ในวันถัดไป หากมีสินค้าหลายๆ รายการโดยเฉลี่ย 21 วัน

วัตถุดิบหลักในการผลิตคืออะไรมีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบอย่างไร มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบอย่างไรและมีการป้องกันความเสี่ยงอย่างไร
วัตถุดิบหลักคือเม็ดพลาสติก มีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบทุกออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามาผ่านผู้จัดจำหน่ายที่น่าเชื่อถือ ซึ่งบริษัทมีการติดตามปัจจัยต่างๆ ทีอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาอยู่เสมอ หากราคาวัตถุดิบมีแนวโน้มที่จะขึ้นในระยะยาว บริษัทจะทำ contract กับผู้จำหน่ายล่วงหน้า

มีนโยบายในการจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอที่ใช้ในการผลิตอย่างไร
มีการวางแผนล่วงหน้า โดยมี Safety Stock

เคยประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบหรือไม่ แก้ไขอย่างไร
มีพันธมิตรกับผู้ขายหลายราย

บริษัทฯ มีแม่พิมพ์ในการผลิตกี่แม่พิมพ์อายุการใช้งานเท่าไร และมีการซ่อมแซมดูแลตลอดหรือไม่
ณ สิ้นปี 2555 บริษัทมีจำนวนแม่พิมพ์มากกว่า 1500 แม่พิมพ์ บริษัทเปิดมากว่า 21 ปี แม่พิมพ์ตัวแรกก็ยังคงอยู่ เพราะมีการดูรักษาเป็นอย่างดี

จุดเด่นในกระบวนการผลิตของบริษัทฯ คืออะไร และบริษัทฯ ใช้เทคโนโลยีใดในการผลิต
จุดเด่นอยู่ที่การมีกระบวนการผลิตครบวงจร -ออกแบบผลิตภัณฑ์และผลิตแม่พิมพ์ -ฉีดงานด้วยเครื่องฉีดขนาดใหญ่ และสามารถฉีดงานได้หน้ากว้างถึง 2.60 เมตร -สายชุบโครเมียมบนผิวพลาสติกด้วยสายการผลิตอัตโนมัติ -สายพ่นสีมาตรฐาน OEM และ 2K

การผลิตเน้นด้านเครื่องจักรหรือพนักงาน ในการผลิตสินค้าจำเป็นต้องใช้พนักงานที่มีความชำนาญไหม ฝ่ายการผลิตมีจำนวนพนักงานรายวันเป็นจำนวนมาก ประสิทธิภาพหรือความสามารถในการผลิตของพนักงานเป็นอย่างไร
เพื่อให้ได้ทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทั้งเครื่องจักรและพนักงานต่างมีความสำคัญเนื่องจากงานทุกรุ่นต้องใช้พนักงานที่มีความคล่องตัวไม่ถึงกับต้องชำนาญเฉพาะ แต่หากทำไปสักระยะแล้วจะเกิดความชำนาญขึ้นเอง แม้พนักงานเป็นพนักงานรายวันแต่บริษัทแบ่งพนักงานเข้าประจำในแต่ละแผนก อีกทั้งมีหัวหน้างานที่มีความชำนาญเป็นผู้ควบคุมดูแลอยู่หน้างาน

การปรับเปลี่ยนสายชุบโครเมียมทำให้คุณภาพดีขึ้นแต่ต้นทุนสูงขึ้น ลูกค้าของบริษัทฯ เป็น REM บริษัทฯ สามารถขึ้นราคาขายลูกค้าได้หรือไม่อย่างไร
บริษัทได้ดำเนินการปรับราคาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันลูกค้ายอมรับในราคาควบคู่ไปกับคุณภาพ

ในส่วนของรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์อื่นทำไมบริษัทฯ ถึงต้องขายวัตถุดิบให้กับโรงงานที่รับจ้างผลิตให้FPIและมี Margin เท่าไหร่ และวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติไม่ตรงกับการผลิตหมายถึงอะไร
ขายขาดเบ็ดเสร็จไปเป็นต้นทุนการการผลิตให้ FPI margin 4-6% วัตถุดิบที่เคยใช้ผลิตในการ project ที่สิ้นสุดแล้ว และงานอื่นๆไม่สามารถใช้วัตถุดิบตามคุณสมบัตินั้นได้

ค่าใช้จ่ายในการส่งออกบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บจากลูกค้าได้หรือไม่
แล้วแต่ตกลงกับลูกค้าว่าใครเป็นผู้ชำระหรือคนละครึ่ง

ทำไมถึงสามารถ claim ค่าชดเชยการส่งออกได้ 3.86%
อัตราชดเชยมุมน้ำเงินที่รัฐบาลสนับสนุนผู้ส่งออก

รายได้จากTradingมีอัตราส่วนเท่ากับรายได้จากสินค้าที่ผลิตเอง แนวโน้มในอนาคตเป็นอย่างไร
คงจะเติบโตไปควบคู่กับในลักษณะการขายที่ครบวงจร อย่างไรก็ตามยังคงเน้นสินค้าที่ผลิตเอง

สาเหตุที่อัตรากำไรขั้นต้นของTrading สูงกว่า อัตรากำไรขั้นต้นของสินค้าที่FPIผลิตเอง
เนื่องจากเป็น trading เชิง strategic alliance ซื้อจำนวนมากราคาถูก

สาเหตุที่ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2553 ต่ำคืออะไร
อัตราแลกเปลี่ยน+ต้นทุนเม็ด+ปรับปรุงสายชุบ

อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2554 และ ปี 2555 เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากอะไร และจะรักษาอัตรานี้ไว้ได้หรือไม่
new model launching และการเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าบริษัทด้วยการเพิ่มกระบวนการพ่นสีสำหรับผลิตภัณฑ์เดิม

บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือค่อนข้างมากรวมทั้งมีค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงสูง มีนโยบายอย่างไรในการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือให้เกิดประสิทธิภาพ
ทางบริษัทได้มีการบริหารให้สินค้าเหล่านั้นหมุนเวียนออกไป

 5,107 total views,  1 views today