นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและบริการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร มุ่งมั่นในการป้องกัน และลดมลภาวะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจปกติ รวมถึงการความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปกป้องระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมกิจกรรมคาร์บอนต่ำ ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน จึงขอประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

  1. มุ่งมั่นในการปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จำเป็น และข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และดำรงรักษาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยการควบคุม ป้องกัน บำบัด นำกลับมาใช้ใหม่ นำมาใช้ซ้ำ ลดการใช้ ทดแทนการใช้เพื่อลดมลภาวะต่างๆ ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
  2. สนับสนุนให้มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อดำเนินการควบคุม ป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการวางแผนลดความเสี่ยงและสร้างโอกาสต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน
  3. สนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดสมดุลทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการกำจัดกากหรือการลดปริมาณของเสียฝังกลบเป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill) โดยการนำกลยุทธ์ 4Rs ได้แก่ Reduce, Reuse, Recycle และ Replacement มาสร้างคุณค่าหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้ของเสีย และนำของเสียไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  4. สื่อสาร รณรงค์ ส่งเสริม และสร้างจิตสำนึกต่อผู้มีส่วนได้เสียร่วมรับผิดชอบต่อผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจที่มีโอกาสหรือความเสี่ยงต่อการจัดการความล้มเหลวในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลต่อการลดปริมาณปล่อยก๊าซเรือนกระจก การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (SDGs)
  5. กำหนดวัตถุประสงค์, กลยุทธ์, แผนงานและเป้าหมายในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยดำเนินการติดตาม ทบทวนการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ

พนักงานของบริษัทฯ ทุกระดับ รวมถึงผู้รับเหมา คู่ค้า จะต้องปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของบริษัทอย่างเคร่งครัดในการนำนโยบายสิ่งแวดล้อมนี้ไปปรับใช้ในการดำเนินงานและพร้อมที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณชนทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2562

(นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 124 total views,  2 views today