คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

  • Version
  • Download 70
  • File Size 1.66 MB
  • File Count 1
  • Create Date 22/05/2018
  • Last Updated 22/05/2018

คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตาม
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพโดยยึดมั่นการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ
ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง