จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ อย่างเสม่ำเสมอเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลความลับ และการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร อีกทั้งส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจในประเด็นสาคัญอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

จรรยาบรรณธุรกิจ

 1. การเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย/ ข้อบังคับ/ ระเบียบ/ แนวปฏิบัติสากล และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง
 2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
 3. การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 4. การใช้ข้อมูลภายในและการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ
 5. การควบคุมภายใน/ ตรวจสอบภายใน/ บริหารความเสี่ยงและรายงานทางบัญชี/ การเงิน
 6. การรับและการให้ของขวัญ/ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
 7. การจัดหาและปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม
 8. ทรัพย์สินทางปัญญา การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
 9. สิทธิและความเป็นกลางทางการเมือง
 10. จรรยาบรรณของพนักงาน
 11. การเคารพสิทธิมนุษยชนสากล
 12. การรับแจ้งเหตุ/ ข้อร้องเรียน/ ข้อเสนอแนะ/ ช่องทางการรับข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน
 13. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ถือหุ้น/ ลูกค้า/ คู่ค้า/ คู่แข่งทางการค้า/ เจ้าหนี้)

 

 

 161 total views,  1 views today