นโนบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านสำนักงานสีเขียวให้แก่บุคคลากรในส่วนสำนักงาน ซึ่ง เรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน จึงขอประกาศ นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้

  1. ร่วมกันปฏิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมและเกณฑ์ต่างๆ ในการเป็นสำนักงานสีเขียวตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริม  คุณภาพสิ่งแวดล้อม
  2. ส่งเสริมในการควบคุมการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรต่างๆ ของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  3. มุ่งมั่นในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงส่งเสริมการ หมุนเวียนการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่
  4. ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในการลดและควบคุมของเสียให้เกิดน้อยที่สุด และป้องกันการปล่อยขยะของเสียและ มลพิษอื่นๆจากกิจกรรมการทำงาน
  5. รณรงค์ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมในการดำเนินงานภายในสำนักงาน
  6. สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อบุคลากร และเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมั่น ในการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมของสำนักงาน
  7. ผู้บริหารและคณะกรรมการโครงการสำนักงานสีเขียว จะทบทวน และปรับปรุงนโยบาย เป้าหมาย และแผนการ ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมสำนักงานอย่างต่อเนื่อง และมีการติดตามการบรรลุผลสำเร็จของวัตถุประสงค์ทุกปี

ผู้บริหารสูงสุด จะทำการทบทวนนโยบายเป็นประจำทุกปี และ เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบ เพื่อให้เข้าใจ ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคน โดยผู้บริหารพร้อมให้การส่งเสริม สนับสนุนและพร้อมที่จะเผยแพร่สู่สาธารณชน พร้อมทั้งจัดให้มีการทบทวนนโยบายปีละ 1 ครั้ง

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562

(นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์)
กรรมการผู้จัดการ