นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจของบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน ) ยึดมั่นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้น การพัฒนาธุรกิจให้เกิดความอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจนได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในวงกว้างทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และ สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ CSR ตามหลักสากลรวมทั้งได้จัดรายงานพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามแนวทาง Global Reporting Initiative (GRI) เผยแพร่เป็นประจำทุกปี บริษัทได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า สื่อมวลชน ลูกค้าและประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและครอบคลุมทุกห่วงโซ่ธุรกิจ สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน ยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม […]

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของ ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า ธรรมาภิบาลที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญที่ จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อมั่นถึงการมีระบบการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ คณะกรรมการบริษัท เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ต่างๆ และมีเจตนามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ตามแนวปฏิบัติที่ดีหรือระเบียบของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและทบทวนนโยบายต่างๆ รวมถึงการ ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการทั้ง 5 หมวด ประกอบด้วย 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ได้ปฏิบัติตามนโยบาย การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยทั่วกัน รายละเอียดดังต่อไปนี้ … […]