03Feb/20

นโยบายการพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตและบริการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน นำไปสู่การสร้างคุณค่าร่วมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในห่วงโซ่ธุรกิจตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน จึงขอประกาศนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ การกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรมภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี การจัดการความเสี่ยงและความเสี่ยงใหม่ที่เกิดขึ้นในอนาคต การปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจริยธรรมธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมและคำนึงถึงผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย การดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเหมาะสมกับขนาดของธรุกิจ ได้แก่ เม็ดพลาสติก พลังงานRead More…

03Feb/20

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและบริการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร มุ่งมั่นในการป้องกัน และลดมลภาวะที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินธุรกิจปกติ รวมถึงการความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปกป้องระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมกิจกรรมคาร์บอนต่ำ ซึ่งเรื่องดังกล่าว ถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน จึงขอประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ มุ่งมั่นในการปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จำเป็น และข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และดำรงรักษาระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ โดยการควบคุม ป้องกันRead More…

03Feb/20

นโยบายการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน

บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและบริการออกแบบชิ้นส่วนยานยนต์ครบวงจร มุ่งมั่นในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการสูญเสียพร้อมทั้งตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ทุกกิจกรรมและทุกกระบวนการของบริษัทฯ ในการอนุรักษ์การใช้พลังงานจากการดำเนินธุรกิจปกติ ซึ่งเรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน จึงขอประกาศนโยบายพลังงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิผล รวมถึงสนับสนุนด้านทรัพยากรที่จำเป็น และข้อมูลสารสนเทศอย่างเพียงพอในการบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และดำรงรักษาระบบบริหารจัดการพลังงานไว้ ใช้เทคโนโลยีการผลิต ทรัพยากรการผลิต พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าให้เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินงาน และแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สากลยอมรับ โดยการนำกลยุทธ์ 4Rs ได้แก่Read More…

29Jun/19

นโนบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว | Green Office Policy

นโนบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการด้านสำนักงานสีเขียวให้แก่บุคคลากรในส่วนสำนักงาน ซึ่ง เรื่องดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน จึงขอประกาศ นโยบายสิ่งแวดล้อม โครงการสำนักงานสีเขียว เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ ร่วมกันปฏิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมและเกณฑ์ต่างๆ ในการเป็นสำนักงานสีเขียวตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริม  คุณภาพสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมในการควบคุมการใช้พลังงาน น้ำ และทรัพยากรต่างๆ ของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์และจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงส่งเสริมการ หมุนเวียนการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในการลดและควบคุมของเสียให้เกิดน้อยที่สุด และป้องกันการปล่อยขยะของเสียและRead More…

04Oct/17

นโยบาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน

นโยบาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการพลังงาน บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)  ผู้ผลิตอุปกรณ์และชิ้นส่วนยานยนต์ ที่มีการจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย  สิ่งแวดล้อม และพลังงาน  ซึ่ง เรื่องดังกล่าวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ ที่ผู้บริหารทุกระดับต้องให้การส่งเสริม สนับสนุนและถือว่าเป็นความรับผิดชอบโดยตรงร่วมกัน     จึงขอประกาศ นโยบาย อาชีวอนามัย ความปลอดภัย  สิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน ดังนี้ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ถูกต้องสอดคล้องกับ กฎหมาย ข้อกำหนดของลูกค้า และข้อบังคับต่างๆRead More…

14Mar/16

นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม การดำเนินธุรกิจของบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน ) ยึดมั่นในการบริหารจัดการตามหลัก ธรรมาภิบาลและมุ่งเน้น การพัฒนาธุรกิจให้เกิดความอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จนได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในวงกว้างทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และ สนับสนุนส่งเสริมให้ ผู้มีส่วนได้เสียดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ CSR ตามหลักสากล รวมทั้งได้จัดรายงานพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามแนวทาง Global Reporting Initiative (GRI) เผยแพร่เป็นประจำทุกปี บริษัทได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาใช้ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้ การกำกับดูแลกิจการที่ดีRead More…

policy-header
Corporate Governance Policy

Board of Directors of Fortune Parts Industry Public Company Limited has recognized the importance of good governance and social responsibility. Since there is no assurance that the good governance is good. It is important to help keep the business of the Company. Succeed And build confidence in the system of management that is efficient, transparent, verifiable, which helps build confidence for shareholders, investors, stakeholders. And all parties concerned Which will lead to sustainable growth and quality. And can add value to the business

The Company Board of Directors’ understanding of the roles and resposibilities to the shareholders. Including relevant and knowingly committed to operating under the principals of good corporate governance, rules, regulations, and best practices enforced by the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission. The regulation also define and review, including and evaluation of policies related to good corporate governance base on 5 components:

1. The Rights of Shareholders
2. The Equitable Treatment of Shareholders
3. The Role of Stakeholders
4. Disclosure and Transparency
5. Responsibilities of the Board of Directors

The directors, executive committees and employees, including employees of subsidiaries,
have followed a policy of good corporate governance as the following:

… Click Corporate Governance 2014-Eng to download detail

policy-header
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของ ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า ธรรมาภิบาลที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญที่ จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อมั่นถึงการมีระบบการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ

คณะกรรมการบริษัท เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ต่างๆ และมีเจตนามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ตามแนวปฏิบัติที่ดีหรือระเบียบของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและทบทวนนโยบายต่างๆ รวมถึงการ ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการทั้ง 5 หมวด ประกอบด้วย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ได้ปฏิบัติตามนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยทั่วกัน รายละเอียดดังต่อไปนี้

… คลิก หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2557 เพื่อดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด

17Apr/15

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอรัปชั่น

คำนิยาม การต่อต้าน การคอร์รัปชั่น “บริษัท” หมายถึง บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด ( มหาชน ) บริษัทย่อย หรือ บริษัทในเครือหมายถึง บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด ( มหาชน ) เป็นเจ้าของหรือถือหุ้นที่มีสิทธิ ออกเสียงในบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นเกินกว่าร้อยละ 90 ไม่ว่าจะถือหุ้นเองโดยตรง หรือถือหุ้นโดยอ้อม “คอร์รัปชั่น” ( CorruptionRead More…