24Mar/20

แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการวอเตอร์ฟุตพริ้นท์

คำสั่ง บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ คณะทำงานจัดทำวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ 1. นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะทำงาน 2. นางนุศรา ธนาดำรงศักดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ รองประธานคณะทำงาน 3. นายสังเวียน มีทอง ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ คณะทำงาน 4. นางสาวศรุดา ชิตเชื้อ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาองค์กรที่ยั่งยืน คณะทำงาน 5. นางสาวสิริลักษณ์Read More…

24Mar/20

แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์

คำสั่ง บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อปกป้องระบบนิเวศ และลดภาวะโลกร้อน รวมถึงฟื้นฟูสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจแนวคิดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ ในการจัดเก็บข้อมูลสำหรับคำนวณปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ การติดตามตรวจสอบ การรายงานผล การทวนสอบ การปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก เพื่อนำไปสู่การวางแผนในการดำเนินกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร และผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐานสากล   ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรและผลิตภัณฑ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทางบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการคาร์บอนฟุตพริ้นท์ และลดก๊าซเรือนกระจก ดังนี้   คณะกรรมการกำกับและติดตามRead More…