หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

policy-header
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของ ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เนื่องจากมีความเชื่อมั่นว่า ธรรมาภิบาลที่ดี จะเป็นส่วนสำคัญที่ จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และสร้างความเชื่อมั่นถึงการมีระบบการบริหาร จัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และ ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการ

คณะกรรมการบริษัท เข้าใจบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง ต่างๆ และมีเจตนามุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ตามแนวปฏิบัติที่ดีหรือระเบียบของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดและทบทวนนโยบายต่างๆ รวมถึงการ ประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการทั้ง 5 หมวด ประกอบด้วย

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งพนักงานในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ได้ปฏิบัติตามนโยบาย
การกำกับดูแลกิจการ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยทั่วกัน รายละเอียดดังต่อไปนี้

... คลิก หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2557 เพื่อดาวโหลดรายละเอียดทั้งหมด

Corporate Governance Policy

Board of Directors of Fortune Parts Industry Public Company Limited has recognized the importance of good governance and social responsibility. Since there is no assurance that the good governance is good. It is important to help keep the business of the Company. Succeed And build confidence in the system of management that is efficient, transparent, verifiable, which helps build confidence for shareholders, investors, stakeholders. And all parties concerned Which will lead to sustainable growth and quality. And can add value to the business

The Company Board of Directors’ understanding of the roles and resposibilities to the shareholders. Including relevant and knowingly committed to operating under the principals of good corporate governance, rules, regulations, and best practices enforced by the Stock Exchange of Thailand and the Securities and Exchange Commission. The regulation also define and review, including and evaluation of policies related to good corporate governance base on 5 components:

1. The Rights of Shareholders
2. The Equitable Treatment of Shareholders
3. The Role of Stakeholders
4. Disclosure and Transparency
5. Responsibilities of the Board of Directors

The directors, executive committees and employees, including employees of subsidiaries,
have followed a policy of good corporate governance as the following:

... Click Corporate Governance 2014-Eng to download detail