policy-header

นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินธุรกิจของบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน ) ยึดมั่นในการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและมุ่งเน้น การพัฒนาธุรกิจให้เกิดความอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
จนได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในวงกว้างทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และ สนับสนุนส่งเสริมให้
ผู้มีส่วนได้เสียดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ CSR ตามหลักสากล
รวมทั้งได้จัดรายงานพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามแนวทาง Global Reporting Initiative
(GRI) เผยแพร่เป็นประจำทุกปี บริษัทได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาใช้
เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ
ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน
ชุมชนและสังคม คู่ค้า สื่อมวลชน ลูกค้าและประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและครอบคลุมทุกห่วงโซ่ธุรกิจ

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

ยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่าง
เท่าเทียม และเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงปฏิบัติตาม
นโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำ
ประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และชุมชน ภายใต้กฎหมาย
ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นธรรม รวมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า โดย
ไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ตระหนักและมีกระบวนการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยใน
ทุกกระบวนการทางธุรกิจตามหลักสากล รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคมไทย

การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินธุรกิจที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สนับสนุน สร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุล
ระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน
นโยบายฯ ฉบับนี้ ผู้บริหารต้องประพฤติและปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงานต้องเข้าใจและปฏิบัติตาม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

 

(นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์)
กรรมการผู้จัดการ