นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

policy-header

นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนคู่กับสังคมและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินธุรกิจของบริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน ) ยึดมั่นในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและมุ่งเน้น การพัฒนาธุรกิจให้เกิดความอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมจนได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนในวงกว้างทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ และ สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือ CSR ตามหลักสากลรวมทั้งได้จัดรายงานพัฒนาธุรกิจร่วมไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคม ตามแนวทาง Global Reporting Initiative (GRI) เผยแพร่เป็นประจำทุกปี บริษัทได้นำแนวปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการกระบวนการทางธุรกิจ จึงได้กำหนดนโยบายดังนี้

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องมีความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับกิจการที่ดี โดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น พนักงาน ชุมชนและสังคม คู่ค้า สื่อมวลชน ลูกค้าและประชาชน คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ รวมถึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมและครอบคลุมทุกห่วงโซ่ธุรกิจ

สิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อพนักงาน

ยึดมั่นในวัฒนธรรมของบริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม จัดให้มีสวัสดิการ ความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทำงาน รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ระดับองค์กรและการพัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบการทำงานและสร้างนวัตกรรมในองค์กร อีกทั้งส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์กับสังคมทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้บริโภค สิ่งแวดล้อม และชุมชน ภายใต้กฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เป็นธรรม รวมทั้งให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพียงพอ ตลอดจนรักษาความลับของลูกค้า โดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ตระหนักและมีกระบวนการประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในทุกกระบวนการทางธุรกิจตามหลักสากล รวมถึงใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

ส่งเสริมการใช้กระบวนการทางธุรกิจเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสังคมไทย

การพัฒนาและเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินธุรกิจที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สนับสนุน สร้างสรรค์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในการพัฒนานวัตกรรมที่สร้างความสมดุลระหว่างมูลค่าและคุณค่าต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน นโยบายฯ ฉบับนี้ ผู้บริหารต้องประพฤติและปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี พนักงานต้องเข้าใจและปฏิบัติตาม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป

(นายสมพล ธนาดำรงศักดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

Sustainable Business Development in Harmony with the Environment and Society Policy

Fortune Parts Industry Public Company Limited is committed to managing in accordance with good corporate governance ann Focus on business development and achieve sustainable economic, social and environmental. It has been recognized by all sectors of domestic and abroad. And encourage stakeholders operate responsibly Social and environmental or CSR, as well as international business development along with environmental and social guidelines Global Reporting Initiative (GRI), published annually. The company has leading practices in corporate social responsibility and the environment as a part of the management of business processes. The policy is as follows:

Good business supervision

Operate business under the related law and regulations with transparency. Follow the operational policy and sustainable economy philosophy considering the benefits of the stakeholders, staff, community and society,business partners, media, customers and people, competitors, creditors, public sector and every stakeholder.

Fair business operation

Support free trade business competition. Avoid operations against beneficial discrepancies and intellectual property infringement. Resist every form of corruption and support social responsibility in every step of the business chain.

Human rights and staff treatment

Hold firm the corporate culture. Support and respect human rights protection. Treat staff with equality and justice. Provide welfare, safety and good hygiene in the workplace including following the institutional learning and staff development promoting policies for professional staff development. Develop the working systems and innovations in the institution. Encourage staff to take part in direct and indirect social responsibility activities.

Consumers’ responsibility

Develop products and services which are not harmful to consumers, have no effect on the environment, meet or outdo customers’ expectations of quality under fair conditions and provide accurate, adequate and unexaggerated information about the products and services. Keep the customers’ secrets safe and do not use them for one’s own benefit and do not use them wrongfully.

Environment and safety

Be aware of and logically analyze the risk and effect concerning the environment and safety in every step of business including the efficient use of resources and energy saving according to international regulations. Social and community development participation Support the use of business operation for the benefit of improving the quality of life, building the economy and strengthen the community, neighbors and Thai society

Innovation development and publication from social responsibility

Support creativity and encourage stakeholders’ involvement in developing innovations that balance the value and benefits for the community, society and environment in harmony with sustainable business growth. This policies, The executives have to be role models and the employees have to understand the
policies and follow to the principles to meet the expectations. The appointment is effective from 18 February 2016 onwards

(Mr.Sompol Tanadumrongsak)
Managing Director